LEGE Nr. 74 din 12.04.2015 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015

LEGE Nr. 74 din 12.04.2015 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015
    Prezenta lege organică este aprobată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Art.1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015 se aprobă la venituri în sumă de 5 160 098,4 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 5 260 098,4 mii lei, cu un deficit în sumă de 100 000,0 mii lei.
    Art.2. – Sinteza fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe venituri şi cheltuieli se prezintă în anexa nr.1.
    Art.3. – Lista fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, structurate pe programe şi subprograme, se prezintă în anexa nr. 2.
    Art.4. – (1) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.1 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se stabileşte la 9% (cîte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori).
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 se stabileşte la 4 056 de lei.
    (3) Persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. b), c), d) şi e) şi la pct. 2, 3, 4 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, care achită, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în sumă fixă, beneficiază de o reducere de 50% din suma stabilită la alin. (2) din prezentul articol.
    (4) Categoriile de plătitori prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, care fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova pentru cel puţin 183 de zile calendaristice (pe parcursul anului bugetar), vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în cuantum proporţional numărului de luni complete rămase de la data achitării primei de asigurare pînă la sfîrşitul anului de gestiune.
    (5) Persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, care achită, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în sumă fixă, beneficiază de o reducere de 75% din suma stabilită la alin.(2) din prezentul articol, dacă acestea nu fac parte concomitent din categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1 lit. b), c), d) şi e) şi la pct. 2 din anexa nr. 2 la legea menţionată.
    Art.5. – Salariul tarifar pentru categoria I de calificare pentru angajaţii instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2015 constituie 1 000 de lei.
    Art.6. – (1) Mijloacele financiare acumulate la contul unic al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, inclusiv cele ce depăşesc veniturile anuale estimate, precum şi sumele penalităţilor şi sancţiunilor pecuniare calculate pentru neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se repartizează în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală conform cotelor procentuale stabilite de legislaţie.
    (2) După atingerea plafoanelor de cheltuieli prevăzute pentru fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire), fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale şi fondul de administrare al sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (conform anexei nr.1 la prezenta lege), mijloacele financiare acumulate se transferă integral către fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază).
    (3) Mijloacele financiare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală temporar disponibile, inclusiv soldul la începutul anului bugetar, pot fi utilizate pe parcursul anului bugetar pentru acoperirea decalajului temporar de casă, cu restabilire pînă la finele anului.
    Art.7. – Prin derogare de la anexa nr. 2 la prezenta lege, în cazul necesităţii de a efectua redistribuirea mijloacelor financiare între subprograme achitate din fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente  (fondul de bază) pe parcursul anului, aceasta se efectuează o dată pe semestru, prin decizia Consiliului de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, fără modificarea prezentei legi, în limita a 2% din suma anuală a fondului de bază, aprobată prin prezenta lege.
    Art.8. – Instituţia financiară ce deserveşte conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală plăteşte dobînda aferentă soldurilor conturilor, a cărei mărime este stabilită prin contract, dar care nu va fi sub rata medie ponderată a dobînzii din sistemul bancar la depozitele atrase de bănci pe termen de pînă la o lună, calculată din ratele medii disponibile pentru ultimele 3 luni. Această dobîndă se transferă lunar în contul unic al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
    Art.9. – Statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se obţine prin încadrarea persoanei în una dintre categoriile de persoane asigurate şi se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informaţional al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, utilizînd numărul de identificare de stat sau numărul poliţei de asigurare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 74. Chişinău, 12 aprilie 2015.

    anexa nr.1

   anexa nr.2

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (an.1_74.doc)an.1_74.doc 36 kB
Download this file (an.2_74.doc)an.2_74 38 kB
Download this file (anexa 11_74.doc)anexa 11_74 41 kB