LEGE Nr. 251 din 08.11.2012 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013

Publicat : 07.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 248-251     art Nr : 814     Data intrarii in vigoare : 01.01.2013

    MODIFICAT
   
LP288 din 05.12.13, MO297-303/20.12.13 art.811
   
LP80 din 18.04.13, MO96a/01.05.13 art.316d

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 se aprobă la venituri în sumă de 4119281,8 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 4319281,8 mii lei, cu un deficit în sumă de 200000,0 mii lei.
    [Art.1 în redacţia LP288 din 05.12.13, MO297-303/20.12.13 art.811]
    [Art.1 în redacţia LP80 din 18.04.13, MO96a/01.05.13 art.316d]
    Art. 2. – Sinteza fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare se prezintă în anexa nr. 1.
    Art. 3. – Lista fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, structurate pe programe şi subprograme, se prezintă în anexa nr. 2.
    Art. 4. – (1) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se stabileşte la 7,0% (cîte 3,5% pentru fiecare categorie, respectiv pentru angajat şi angajator).
    (2) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 se stabileşte la 3318 lei.
    (3) Persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. b), c), d) şi e) şi la pct. 3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, care achită în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în sumă fixă, beneficiază de o reducere de 50% din suma stabilită la alin. (2) din prezentul articol.
    (4) Prin derogare de la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, care achită pînă la data de 31 octombrie 2013 prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în sumă fixă, beneficiază de o reducere de 75% din suma stabilită la alin. (2) din prezentul articol, dacă acestea nu fac parte concomitent din categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1 lit. b), c), d) şi e) şi la pct. 2 din anexa nr. 2 la legea menţionată. Prin derogare de la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, pentru persoanele fizice menţionate termenul de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se prelungeşte pînă la 31 octombrie 2013.
    Art. 5. – (1) Mijloacele financiare acumulate pe contul unic al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, inclusiv cele ce depăşesc veniturile anuale estimate, precum şi sumele penalităţilor şi sancţiunilor pecuniare calculate pentru neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se repartizează fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală conform cotelor procentuale stabilite de legislaţie.
    (2) După atingerea plafoanelor prevăzute pentru fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire), fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale şi fondul de administrare a sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală (conform anexei nr. 1), mijloacele financiare acumulate se transferă integral către fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază).
    (3) Soldul mijloacelor financiare la începutul anului bugetar la conturile bancare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, nerepartizat la finanţarea deficitului fondurilor în cauză, pe parcursul anului bugetar poate fi utilizat pentru acoperirea decalajului temporar de casă, cu restabilire pînă la finele anului.
    Art. 6. – Prin derogare de la anexa nr. 2 la prezenta lege, în cazul necesităţii de a efectua redistribuirea mijloacelor financiare între tipurile de asistenţă medicală pe parcursul anului, aceasta se efectuează o dată pe semestru, prin decizia consiliului de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, fără modificarea prezentei legi, în limita a 2% din suma anuală a fondului de bază.
    Art. 7. – (1) Instituţia financiară ce deserveşte conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală plăteşte dobînda aferentă soldurilor conturilor, a cărei mărime este stabilită prin contract, dar care nu va fi sub rata medie ponderată a dobînzii din sistemul bancar la depozitele atrase de bănci pe termen de pînă la o lună, calculată din ratele medii disponibile pentru ultimele 3 luni. Această dobîndă se transferă lunar în conturile bancare ale Trezoreriei de Stat, ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi ale agenţiilor ei teritoriale.
    (2) Ministerul Finanţelor achită lunar dobînda aferentă soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală deschise în cadrul contului unic trezorerial.
    Art. 8. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                    Marian LUPU

    Nr. 251. Chişinău, 8 noiembrie 2012.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin LP288 din 05.12.13, MO297-303/20.12.13 art.811]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP80 din 18.04.13, MO96a/01.05.13 art.316d]

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin LP288 din 05.12.13, MO297-303/20.12.13 art.811]

    [Anexa nr.2 modificată prin LP80 din 18.04.13, MO96a/01.05.13 art.316d]

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (anexa 1_251mod1.doc)anexa 1_251mod1.doc 35 kB
Download this file (anexa 2_251.doc)anexa 2_251.doc 46 kB