LEGE Nr. 263 din 11.12.2008 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2009

Publicat : 31.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 868     Data intrarii in vigoare : 01.01.2009

    MODIFICAT
    LP122-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.611

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2009 se aprobă la venituri  în sumă de 2 850 673,0 mii lei, la cheltuieli  în sumă de 3 101 473,0 mii lei, cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor de 250 800,0 mii lei.
    [Art.1 în redacţia LP122-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.611]
    Art.2. – Sinteza veniturilor şi cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2009 se prezintă în anexa nr.1.
    Art.3. – Lista programelor şi subprogramelor raportate la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală prevăzute de legislaţie se prezintă în anexa nr.2.
    Art.4. – (1) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în mărime procentuală la salariu şi la alte recompense pentru categoriile de plătitori prevăzute de Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte în mărime de 7% (3,5% pentru angajator şi 3,5% pentru salariat).
    (2) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută pentru categoriile de plătitori prevăzute de Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte în mărime de 2637,6 de lei.
    (3) Proprietarii de terenuri agricole, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract; fondatorii de întreprinderi individuale; persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri agricole; titularii de patentă de întreprinzător; persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor agricole; alte persoane fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care nu se încadrează în niciuna din categoriile enumerate la anexa nr.2 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi pentru care Guvernul nu are calitatea de asigurat, conform art.4 alin.(4) din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care achită prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în sumă fixă în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi beneficiază de o reducere în mărime de 50%.
    Art.5. – Penalitatea pentru neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, percepută de la plătitori, se stabileşte în mărime de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii şi se transferă pe conturile Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
    Art.6. – Mijloacele financiare care constituie depăşire a veniturilor asupra cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se utilizează în corespundere cu scopurile stabilite de legislaţie după rectificarea prezentei legi.
    Art.7. – Instituţia financiară ce deserveşte conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală achită dobîndă la soldurile conturilor în mărimea stabilită în contract, dar nu mai puţin decît rata medie ponderată a dobînzii pe sistemul bancar la depozitele cu acelaşi termen de păstrare, calculate din ratele medii disponibile pentru ultimele 3 luni. Această dobîndă se transferă lunar la conturile bancare ale Trezoreriei de Stat, ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi agenţiilor ei teritoriale.
    Art.8. – Prin derogare de la Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 şi Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, în cazul persoanelor neasigurate, cheltuielile de tratament în condiţii de staţionar al maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, cu diagnostic confirmat, vor fi acoperite din contul şi în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop de Legea bugetului de stat pe anul 2009, care vor fi gestionate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină. În categoria maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice se includ:
    a) tuberculoza;
    b) psihozele şi alte tulburări mentale şi de comportament în forme acute;
    c) alcoolismul şi narcomania, în caz de urgenţă medicală;
    d) afecţiunile oncologice şi hematologice maligne confirmate;
    e) HIV/SIDA şi sifilisul;
    f) maladiile infecţioase cu impact major asupra sănătăţii publice (SARS, holera, ciuma, antraxul, difteria, hepatita A acută, boala meningococică, febra tifoidă, febra hemoragică virală).
    Art.9. – Anexele nr.1 şi nr.2 sînt parte integrantă din prezenta lege.
    Art.10. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                              Marian LUPU

    Nr.263-XVI. Chişinău, 11 decembrie 2008.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacţia LP122-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.611]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacţia LP122-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.611]