H O T Ă R Î R E privind crearea úi activitatea comisiilor pentru examinarea adresărilor cetăĠenilor Republicii Moldova domiciliaĠi în localităĠile din stînga Nistrului (Transnistria) úi localităĠile limitrofe acestora din categoriile pentru care calitatea