LEGE Nr. 96 din 13.04.2007 privind achiziţiile publice

Publicat : 27.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 107-111     art Nr : 470
    Se abrogă din 01.05.2016 prin LP131 din 03.07.15, MO197-205/31.07.15 art.402

    MODIFICAT
   
LP142 din 14.06.13, MO161-166/26.07.13 art.512
    LP140 din 15.06.12, MO149-154/20.07.12 art.490
    LP77 din 12.04.12, MO103/29.05.12 art.347
    LP65 din 30.03.12, MO92/15.05.12 art.308
    LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12
    LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634
    LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    LP124 din 18.06.10, MO121-123/16.07.10 art.380
   
LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
    LP41-XVI din 06.03.08, MO63-65/28.03.08 art.205

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se folosesc următoarele noţiuni principale:
    achiziţie publică - procurare de bunuri, executare de lucrări sau prestare de servicii pentru necesităţile uneia sau cîtorva autorităţi contractante;
   
Agenţia Achiziţii Publice – autoritate administrativă de specialitate în subordinea Ministerului Finanţelor, care efectuează reglementarea de stat, supravegherea, controlul şi coordonarea interramurală în domeniul achiziţiilor publice;
   
[Art.1 noţiunea în redacţia LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    autoritate contractantă - autorităţi ale administraţiei publice, persoane juridice de drept public, asociaţii ale acestor autorităţi sau persoane;
    bani publici - mijloace ale bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale, mijloace speciale ale instituţiilor publice, mijloace ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, împrumuturi externe raportate la datoriile de stat directe sau garantate;
    contract de achiziţii publice - contract cu titlu oneros, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect procurarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii în sensul prezentei legi;
    documentaţie standard - documentaţie care cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţii publice şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă;
    garanţie a ofertei - sumă de bani sau garanţia depunerii acestei sume, care este prezentată autorităţii contractante de către ofertant împreună cu oferta şi care asigură validitatea acestei oferte;
    garanţie contractuală - asigurarea executării obligaţiilor stipulate în contractul de achiziţii publice încheiat între autoritatea sau autorităţile contractante şi ofertantul căruia i-a fost atribuit contractul;
    grup de lucru pentru achiziţii - grup de specialişti în cadrul autorităţii contractante care realizează proceduri de achiziţii publice;
    licitaţie deschisă - procedură publică în cadrul căreia orice operator economic interesat poate prezenta o ofertă;
    licitaţie limitată - procedură publică în cadrul căreia orice operator economic poate solicita să participe şi în cadrul căreia numai operatorii economici preselectaţi de autoritatea contractantă îşi pot prezenta ofertele;
    mijloc electronic - mijloc care utilizează echipamente electronice de prelucrare, inclusiv compresia digitală, şi de stocare a datelor ce sînt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
    oferta cea mai avantajoasă economic - ofertă desemnată cîştigătoare conform criteriilor stabilite de prezenta lege şi determinate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
    ofertant - operator economic care a prezentat o ofertă în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice;
    operator economic - furnizor de bunuri, executant de lucrări şi/sau prestator de servicii, care poate fi orice persoană fizică sau juridică, orice entitate publică sau asociaţie de astfel de persoane şi/sau entităţi care furnizează pe piaţă bunuri, execută lucrări şi/sau prestează servicii.
    Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii
    (1) Prezenta lege se aplică contractelor de achiziţii publice care nu sînt specificate la art.4 şi a căror valoare estimativă, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală sau mai mare decît următoarele praguri:
    a) pentru contractele de achiziţii publice de
bunuri şi servicii – 40000 de lei;
   
[Art.2 al.(1), lit.a) modificată prin LP140 din 15.06.12, MO149-154/20.07.12 art.490]
    b) pentru contractele de achiziţii publi
ce de lucrări – 50000 de lei.
   
[Art.2 al.(1) lit.b) modificată prin LP140 din 15.06.12, MO149-154/20.07.12 art.490]
    (2) Prezenta lege se aplică şi contractelor de achiziţii publice subvenţionate direct cu peste 50 la sută de către autorităţile contractante şi care nu se referă la excepţiile specificate la art.4.
    (3) Prezenta lege prevede şi particularităţi privind contractele de achiziţii publice care nu sînt specificate la art.4 şi a căror valoare estimativă, fără taxa pe valoare adăugată, este egală sau mai mare decît următoarele praguri:
    a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii - 2 500 000 de lei;
    b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări - 99 000 000 de lei.
    (4) Contractele de achiziţii publice a căror valoare estimativă, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte pragurile menţionate la alin.(1) se efectuează în conformitate cu regu­l­a­mentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern.
 
   (5) Prezenta lege se aplică în modul corespunzător diferitelor forme de parteneriat public-privat neinterzise de lege.
    [Art.2 al.(5) introdus prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    Articolul 3. Calcularea valorii estimative a contractelor
                        de achiziţii publice şi planificarea acestor
                        contracte
    (1) Calcularea valorii estimative a unui contract de achiziţii publice se bazează pe valoarea totală spre plată, fără taxa pe valoarea adăugată, estimată de autoritatea contractantă. Structura valorii totale spre plată include orice formă de remunerare, inclusiv orice fel de premii, taxe, comisioane, profit obţinut şi/sau plata de prime sau plăţi în beneficiul ofertanţilor, ţinînd cont, totodată, de orice formă de opţiune posibilă şi de eventualele prorogări ale contractului.
    (2) Modalitatea calculării valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificării acestora va fi stabilită într-un regulament aprobat de Guvern.
    Articolul 4. Excepţii
    Prevederile prezentei legi nu se aplică:
    a) contractelor de servicii de cercetare-dezvoltare, al căror beneficiar este în exclusivitate autoritatea contractantă, utilizate în scopuri proprii şi în exercitarea propriilor activităţi, cu condiţia că serviciile prestate sînt remunerate în totalitate de către autoritatea contractantă şi preţul lor nu depăşeşte sau se află în limitele preţurilor de pe piaţa acestor servicii;
    b) contractelor de achiziţii publice care au ca obiect serviciile de arbitraj şi/sau de conciliere;
    c) contractelor de achiziţii publice privind emisiunea, cumpărarea, vînzarea sau transferul de titluri ori de alte instrumente financiare, în special operaţiunile de acumulare de bani sau de capital ale autorităţilor contractante;
   
c1) contractelor de imprimare a bancnotelor şi de batere a monedelor metalice, precum şi de transportare a acestora;
    [Art.4 lit.c1) introsusă prin LP41-XVI din 06.03.08, MO63-65/28.03.08 art.205]
   
c2) contractelor cu caracter de adeziune, încheiate de către Banca Naţională a Moldovei cu instituţii financiare internaţionale, cu operatori economici nerezidenţi, conform cărora se livrează bunuri, lucrări şi servicii ce asigură deservirea sistemului automatizat de plăţi interbancare, a pieţei valorilor mobiliare de stat şi interbancare, gestionarea rezervelor valutare ale statului, deservirea operaţiunilor valutare ale statului, inclusiv a datoriei externe, auditul extern al dărilor de seamă financiare anuale, conturilor şi registrelor Băncii Naţionale;
    [Art.4 lit.c2) introsusă prin LP124 din 18.06.10, MO121-123/16.07.10 art.380]
    d) serviciilor prestate de Banca Naţională a Moldovei;
    e) contractelor de achiziţii publice declarate secrete, conform legislaţiei, dacă executarea acestora necesită măsuri speciale de siguranţă, stabilite de legislaţie;
    f) contractelor de achiziţii publice care au ca obiect contractele de muncă;
    g) contractelor de concesiune a lucrărilor şi serviciilor publice;
    h) contractelor de achiziţii publice atribuite de o autoritate contractantă unei alte autorităţi contractante sau unei asociaţii de autorităţi contractante pe baza unui drept exclusiv de care acestea dispun în temeiul unei legi;
  
  i) contractelor de achiziţii publice care au ca obiect achiziţia de bunuri în scop de revînzare;
    j) contractelor de achiziţionare de către autorităţile contractante a bunurilor din rezervele materiale de stat şi de mobilizare;
    k) contractelor de achiziţionare a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor ce ţin de producerea sau de comerţul cu arme, muniţii şi sisteme de armament;
    l) contractelor de achiziţii publice reglementate de diferite norme procedurale şi atribuite:
    - în temeiul unui acord internaţional încheiat de Republica Moldova şi unul sau mai multe state terţe privind bunurile sau lucrările necesare realizării sau exploatării în comun a unei lucrări de către statele semnatare ori privind serviciile necesare realizării sau exploatării în comun a unui proiect de către statele semnatare;
    - în temeiul unui acord internaţional referitor la staţionarea trupelor şi la angajamentele Republicii Moldova sau ale unui stat terţ;
    - conform procedurii specifice a unei organizaţii internaţionale.
    m) contractelor de tipărire a buletinelor de vot şi a altor documente electorale, de aprovizionare cu materiale şi echipament destinat organelor electorale în perioada electorală.
    [Art.4 lit.m) introdusă prin LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634]
    n) contractelor de achiziţii publice încheiate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova cu operatorii economici rezidenţi ai statului în care acestea îşi desfăşoară activitatea.
    [Art.4 lit.n) introdusă prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
     Articolul 5. Regimul special
    (1) Autorităţile contractante din domeniul apărării naţionale, ordinii publice, siguranţei şi securităţii naţionale au obligaţia de a aplica prevederile prezentei legi, cu excepţia cazurilor stabilite la art.4.
    (2) Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern, în proporţie ce nu va depăşi  20 la sută din volumul achiziţiilor, Societăţii Orbilor, Societăţii Invalizilor, Asociaţiei Surzilor, Atelierului de Producţie al Spitalului de Psihiatrie Republican, instituţiilor penitenciare şi altor persoane defavorizate sau pot fi stabilite condiţii preferenţiale de participare la aceste proceduri în cadrul programelor de ocupare a forţei de muncă, în modul stabilit de legislaţie.
    Articolul 6.  Principiile de reglementare a relaţiilor
                        privind achiziţiile publice
    Reglementarea relaţiilor privind achiziţiile publice se efectuează în baza următoarelor principii:
    a) utilizarea eficientă a finanţelor publice şi minimalizarea riscurilor autorităţilor contractante;
    b) transparenţa achiziţiilor publice;
    c) asigurarea concurenţei şi combaterea concurenţei neloiale în domeniul achiziţiilor publice;
    d) protecţia mediului şi promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul achiziţiilor publice;
    e) menţinerea ordinii publice, bunelor moravuri şi siguranţei publice, ocrotirea sănătăţii, protejarea vieţii oamenilor, florei şi faunei;
    f) liberalizarea şi extinderea comerţului internaţional;
    g) libera circulaţie a mărfurilor, libertatea de stabilire şi de prestare a serviciilor;
    h) tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici;
    i) favorizarea operatorilor economici rezidenţi ai Republicii Moldova în măsura în care aceasta nu contravine normelor de drept internaţional, parte a cărora este Republica Moldova;
    j) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
    Articolul 7. Cadrul juridic
    (1) Relaţiile privind achiziţiile publice sînt reglementate de prezenta lege şi de alte legi, de hotărîrile Guvernului adoptate în conformitate cu prezenta lege.
    (2) În cazul în care tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele tratatului internaţional.
Capitolul II
REGLEMENTAREA DE STAT A ACHIZIŢIILOR PUBLICE
    Articolul 8. 
Agenţia Achiziţii Publice
    [Art.8 titlul în redacţia LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    (1)
Agenţia Achiziţii Publice, denumită în continuare Agenţie, este o autoritate administrativă de specialitate în subordinea Ministerului Finanţelor, constituită în scopul reglementării de stat, efectuării supravegherii, controlului şi coordonării interramurale în domeniul achiziţiilor publice. Agenţia are autonomie funcţională.
   
[Art.8  al.(1) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    (2) Agenţia dispune de bilanţ propriu, de cont de decontare, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea Agenţiei în limba de stat.
    Articolul 9.  Atribuţiile de bază ale Agenţiei în
                        domeniul achiziţiilor publice
    (1) Agenţia are următoarele atribuţii de bază:
    a) elaborează şi propune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative necesare executării prezentei legi, elaborează propuneri în ce priveşte modificarea şi completarea legislaţiei privind achiziţiile publice;
    b) coordonează, monitorizează, evaluează şi controlează modul în care autorităţile contractante respectă procedurile de achiziţii publice şi de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
    c) întocmeşte, actualizează şi menţine lista operatorilor economici calificaţi şi lista de interdicţie a operatorilor economici;
    d) elaborează şi pune în aplicare documentaţia standard pentru procedurile de achiziţii publice;
    e) examinează şi înregistrează documentele de licitaţie înaintate de autorităţile contrac
tante în decurs de 15 zile calendaristice de la data depunerii şi înregistrării acestora la Agenţie;
   
[Art.9 al.(1), lit.e) modificată prin LP65 din 30.03.12, MO92/15.05.12 art.308]
    f) examinează dările de seamă privind procedurile de achiziţii publice;
  
  g) examinează şi înregistrează contractele de achiziţii publice încheiate în urma procedurilor de achiziţie în decurs de 15 zile calendaristice de la data depunerii şi înregistrării la Agenţie a documentelor de licitaţie (cu excepţia contractelor încheiate în urma procedurii prin cerere a ofertelor de preţuri);
    [Art.9 al.(1), lit.g) în redacţia LP65 din 30.03.12, MO92/15.05.12 art.308]
    h) solicită reexaminarea sau anulează, după caz, rezultatele procedurilor de achiziţii publice;
    i) gestionează registrul automatizat al achiziţiilor publice;
    j) examinează şi soluţionează litigiile dintre participanţii la procedurile de achiziţii publice;
    k) acordă autorităţilor contractante ajutor metodologic şi consultaţii în domeniul achiziţiilor publice, iniţiază şi susţine acţiunile de instruire a personalului autorităţilor contractante implicat în organizarea, desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice şi atribuirea contractelor de achiziţii publice;
    l) editează Buletinul achiziţiilor publice, elaborează şi întreţine în reţeaua globală Internet pagina web “Achiziţiile publice ale Republicii Moldova”, în care se vor publica invitaţiile şi informaţiile privind achiziţiile publice şi atribuirea contractelor de achiziţii publice;
    m) prezintă Guvernului, trimestrial şi anual, rapoarte şi analize statistice privind achiziţiile publice;
    n) solicită şi obţine de la organele competente informaţii despre operatorii economici participanţi la procedurile de achiziţii publice, precum şi orice informaţie necesară exercitării atribuţiilor;
    o) colaborează cu instituţii internaţionale şi agenţii străine similare în domeniul achiziţiilor publice;
    p) coordonează activităţile de utilizare a asistenţei tehnice străine în domeniul achiziţiilor publice;
    r) exercită alte funcţii prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative şi normative.
    (2)
La nivel teritorial, Agenţia îşi exercită atribuţiile prin intermediul subdiviziunilor sale teritoriale.
   
[Art.9 al.(2) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 10. Desfăşurarea activităţii şi administrarea
                         Agenţiei
    Desfăşurarea activităţii şi administrarea Agenţiei se efectuează în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 11. Bugetul Agenţiei
    (1) Bugetul Agenţiei se formează din:
    a) venituri proprii provenite din activităţi ce nu contravin prezentei legi;
    b) alocaţii de la bugetul de stat;
    c) alte surse adiţionale stabilite conform legislaţiei.
    (2) Bugetul Agenţiei se elaborează, se examinează, se aprobă şi se execută în modul stabilit de legislaţie.
Capitolul III
PARTICIPANŢII LA PROCEDURILE DE ACHIZIŢII PUBLICE
Secţiunea 1. Autorităţile contractante
    Articolul 12. Calitatea de autoritate contractantă
    (1) Autorităţi contractante sînt autorităţile publice, definite în legislaţia Republicii Moldova, persoanele juridice de drept public, asociaţiile acestor autorităţi sau persoane.
    (2) Persoană juridică de drept public este orice entitate:
    a) constituită exclusiv pentru a satisface necesităţile de interes public, neavînd scop lucrativ (industrial sau comercial);
    b) care dispune de personalitate juridică;
    c) a cărei activitate este asigurată cu bani publici sau a cărei gestiune constituie obiectul controlului din partea autorităţilor publice ori a altor persoane juridice de drept public, sau al cărei consiliu de administraţie, de conducere sau de supraveghere este format, în proporţie de peste 50 la sută, din membri numiţi de către entităţile menţionate.
    (3) Autoritate contractantă este şi o asociaţie de autorităţi contractante, membrii căreia desemnează din rîndul lor, prin act juridic civil, o persoană juridică care îi reprezintă, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu orice operator economic, executant de lucrări sau prestator de servicii.
    (4) Prin hotărîre de Guvern, pot fi calificate drept autorităţi contractante şi alte persoane juridice care au obligaţia de a efectua achiziţii publice, conform prezentei legi, în cazul în care activitatea acestora se desfăşoară pe pieţe în care concurenţa este exclusă prin act normativ sau administrativ ori în virtutea existenţei unei poziţii de monopol.
    (5) Orice altă entitate care nu întruneşte cumulativ cerinţele specificate la alin.(2) poate fi calificată autoritate contractantă, la dorinţă sau la decizia organelor de conducere competente, cu condiţia efectuării achiziţiilor în strictă conformitate cu prezenta lege.
    (6) Autoritate contractantă este şi autoritatea publică desemnată de Guvern pentru organizarea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice în scopul satisfacerii unor necesităţi de aceleaşi bunuri, lucrări sau servicii pentru mai multe autorităţi contractante.
    Articolul 13. Atribuţiile autorităţilor contractante
                          în domeniul achiziţiilor publice
    (1) În domeniul achiziţiilor publice, autorităţile contractante:
    a) creează grupuri de lucru responsabile de realizarea achiziţiilor publice în cadrul acestor autorităţi;
    b) elaborează planuri anuale şi trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice;
    c) întocmesc invitaţii în cadrul procedurilor de achiziţii publice;
    d) elaborează documente de licitaţie şi alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziţii publice;
    e) iniţiază şi desfăşoară proceduri de achiziţii publice;
    f) asigură participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziţii publice;
    g) examinează, evaluează şi compară ofertele operatorilor economici prezentate în cadrul procedurilor de achiziţii publice;
    h) încheie contracte de achiziţii publice cu operatorii economici;
    i) întocmesc dări de seamă privind rezultatul procedurilor de achiziţii publice şi le prezintă Agenţiei;
    j) execută şi gestionează contractele de achiziţii publice în termenele şi în condiţiile stabilite;
    k) păstrează şi ţin evidenţa tuturor documentelor întocmite şi aplicate în cadrul procedurilor de achiziţii publice.
    (2) Autoritatea contractantă este obligată:
    a) să asigure eficienţa achiziţiilor publice;
    b) să asigure obiectivitatea şi imparţialitatea în cadrul procedurilor de achiziţii publice;
    c) să asigure transparenţa şi publicitatea procedurilor de achiziţii publice;
    d) să transmită, la solicitarea Agenţiei, orice informaţie privind încheierea şi executarea contractelor de achiziţii publice.
    Articolul 14. Exercitarea atribuţiilor de către autorităţile
                         contractante
    (1) Autoritatea contractantă îşi exercită atribuţiile prin intermediul unui grup de lucru pentru achiziţii, creat în acest scop din funcţionari şi specialişti ai autorităţii contractante cu experienţă profesională în domeniul achiziţiilor publice, în limitele personalului scriptic. În funcţie de obiectul achiziţiei, autoritatea contractantă poate crea unul sau mai multe grupuri de lucru pentru achiziţii.
    (2) Autoritatea contractantă este în drept să atragă, în caz de necesitate, în componenţa grupului de lucru pentru achiziţii, în calitate de consultanţi, specialişti şi experţi din domeniul în care se efectuează achiziţia. În cazuri expres prevăzute de legislaţie, specialiştii şi experţii sînt atraşi în grupul de lucru cu drept de vot.
    (3) Membrul grupului de lucru are obligaţia de a semna, pe propria responsabilitate, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte necondiţionat prevederile prezentei legi şi prin care confirmă, totodată, că:
    a) nu este soţ, rudă sau afin pînă la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertanţi;
    b) în ultimii trei ani, potrivit înscrierilor din carnetul de muncă, nu a activat în baza contractului individual de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanţi ori nu a făcut parte din consiliul de administraţie sau din orice alt organ de conducere sau de administraţie al acestora;
    c) nu deţine cote-părţi sau acţiuni în capitalul social subscris al ofertanţilor.
    (4) În cazul în care unul dintre membrii grupului de lucru constată, înainte de şedinţa de deschidere a ofertelor, că se află în una sau în mai multe dintre situaţiile specificate la alin.(3), el va solicita imediat înlocuirea sa în componenţa grupului cu o altă persoană.
    (5) În cazul nerespectării prevederilor alin.(3) şi (4), Agenţia este în drept să anuleze procedura de achiziţie.
    (6) Grupul de lucru pentru achiziţii îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor prezentei legi şi regulamentului aprobat de Guvern.
Secţiunea a 2-a. Operatorul economic
    Articolul 15. Participarea operatorului economic
                          la procedurile de achiziţii publice
    (1) Orice operator economic cu statut de întreprinzător, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică, are dreptul de a participa, în condiţiile prezentei legi, la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice
.
   
[Art.15 al.(1) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP124 din 18.06.10, MO121-123/16.07.10 art.380]
    (2) Operatorii economici nerezidenţi beneficiază de drepturile şi facilităţile conferite de prezenta lege operatorilor economici rezidenţi doar în cazul achiziţiilor publice specificate la art.2 alin.(3), cu condiţia respectării prevederilor alin.(3) din prezentul articol.
    (3) Operatorul economic străin beneficiază în Republica Moldova de aceleaşi drepturi privind participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice de care beneficiază operatorii economici din Republica Moldova în ţara în care operatorul economic străin este rezident.
    (4) Operatorii economici se pot asocia în scopul prezentării ofertelor şi/sau se pot prezenta în calitate de ofertanţi asociaţi. Asociaţia (grupul de operatori economici) poate fi obligată să obţină o anumită formă juridică de organizare în cazul cînd această transformare este necesară în scopul bunei executări a contractului.
    (5) Condiţiile de participare impuse operatorului economic, ce includ garanţiile financiare, calificările tehnice şi informaţia necesară pentru stabilirea capacităţii financiare, comerciale şi tehnice a operatorului economic, precum şi verificarea calificărilor, nu vor fi mai puţin favorabile operatorului economic nerezident decît operatorului economic rezident şi nu vor discrimina în nici un alt mod operatorul economic nerezident.
    Articolul 16.  Datele de calificare ale operatorilor
                          economici
    (1) Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţii publice, operatorul economic va prezenta documentele, eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie publică, care certifică:
    a) competenţa managerială, experienţa, buna reputaţie, asigurarea cu personal calificat, dotarea tehnică, capacitatea financiară, alte capacităţi necesare executării calitative a contractului de achiziţii publice pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia;
     b) împuternicirea de a încheia contractul de achiziţii publice;
    c) bonitatea, implicit certificate care atestă că el nu se află în proces de lichidare sau de insolvabilitate, că patrimoniul său nu este sechestrat, că activitatea sa de afaceri nu este suspendată;
     d) achitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident;
    e) neaplicarea sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice;
     f) componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate.
     (2) Autoritatea contractantă va lua în considerare dreptul operatorului economic la protecţia proprietăţii lui intelectuale şi a secretului comercial.
    (3) Autoritatea contractantă evaluează datele de calificare ale operatorului economic conform criteriilor şi modului expuse în documentele de atragere a ofertelor.
    (4) Autoritatea contractantă poate descalifica ofertantul în orice etapă a procedurii de achiziţie în cazul cînd va constata că datele de calificare prezentate de acesta sînt eronate sau incomplete, precum şi în alte cazuri prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative şi normative.
    (5) Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care nu oferă informaţia suplimentară solicitată de autoritatea contractantă în termenele solicitate de aceasta.
    (6) Se interzice descalificarea ofertantului în temeiul faptului că datele de calificare prezentate de el sînt într-o măsură neînsemnată imprecise sau incomplete.
    (7) Autoritatea contractantă va solicita ofertantului, după caz, să prezinte documente doveditoare şi, în cazul cînd apar incertitudini cu privire la situaţia personală a acestui ofertant şi operator economic, poate solicita cooperarea şi informaţiile necesare de la autorităţile competente, inclusiv din străinătate.
    (8) Organele competente şi organele de ocrotire a normelor de drept vor prezenta gratuit, în termen de cel mult 10 zile calendaristice, la solicitarea autorităţii contractante, o informaţie sistematizată sau orice informaţie despre statutul juridic, despre implicarea sau neimplicarea operatorului economic în organizaţii sau grupări criminale, precum şi alte date despre ofertant şi operatorul economic respectiv, prevăzute de prezenta lege. În cazul operatorului economic nerezident, o asemenea informaţie poate fi solicitată de la autorităţile competente din străinătate potrivit uzanţelor (practicilor) internaţionale.
    Articolul 17. Lista operatorilor economici calificaţi
    (1) Lista operatorilor economici calificaţi reprezintă un înscris oficial care asigură accesibilitatea operatorului economic în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
    (2) Înscrierea în Lista operatorilor economici calificaţi nu este obligatorie, ea se face la solicitarea operatorului economic, cu obţinerea, în urma înscrierii, a certificatului de confirmare.
    (3) Lista operatorilor economici calificaţi este întocmită, actualizată şi menţinută de către Agenţie conform regulamentului aprobat de Guvern.
    Articolul 18. Lista de interdicţie a operatorilor economici
    (1) Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită de către Agenţie cu scopul de a limita, pe o perioadă de 3 ani, participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică, prevăzute de prezenta lege.
    (2) Lista de interdicţie a operatorilor economici este întocmită, actualizată şi menţinută de către Agenţie conform regulamentului aprobat de Guvern.
Capitolul IV
PUBLICITATEA ŞI TRANSPARENŢA
    Articolul 19. Anunţul de intenţie
    (1) Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice un anunţ de intenţie privind achiziţiile publice preconizate. În cazul achiziţiilor publice prevăzute la art.2 alin.(3), anunţul de intenţie va fi publicat şi în “Official Journal of the European Community”.
    (2) Anunţul de intenţie va fi publicat în mod separat pentru bunuri, lucrări şi servicii, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante respective.
    (3) Anunţul de intenţie va cuprinde toate contractele de achiziţii publice preconizate a fi atribuite pînă la sfîrşitul anului bugetar. Pentru contractele de achiziţie a căror valoare estimativă pentru bunuri şi servicii este mai mică de 200 000 de lei, iar pentru lucrări este mai mică de 1 000 000 de lei, publicarea anunţului de intenţie nu este obligatorie.
    (4) Publicarea anunţului de intenţie nu obligă autoritatea contractantă să efectueze achiziţia publică respectivă.
    Articolul 20.  Reguli generale privind întocmirea şi
                          publicarea invitaţiei de prezentare a
                          ofertelor
    (1) Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a Agenţiei invitaţia de prezentare a ofertelor, denumită în continuare invitaţie, în toate cazurile prevăzute de prezenta lege, conform procedurii de achiziţie aplicate. În cazul achiziţiilor publice specificate la art.2 alin.(3), invitaţia va fi publicată şi în “Official Journal of the European Community”.
    (2) Invitaţia va fi publicată în limba de stat şi, după caz, în una din limbile de circulaţie internaţională.
    (3) La întocmirea şi perfectarea invitaţiei vor fi utilizate formulare standard, aprobate în acest scop, care să permită publicitatea achiziţiilor publice.
    (4) În scopul asigurării unei transparenţe maxime, autoritatea contractantă are dreptul de a publica invitaţia şi în alte mijloace de informare în masă, naţionale sau internaţionale, dar numai după publicarea invitaţiei respective în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a Agenţiei. Invitaţia publicată şi în alte mijloace de informare locale, naţionale sau internaţionale va menţiona numărul şi data Buletinului achiziţiilor publice în care a fost publicată invitaţia şi nu va conţine alte informaţii decît cele publicate în buletinul dat.
    (5) Invitaţia va fi publicată în termene care să ofere tuturor operatorilor economici interesaţi, fără nici o discriminare, posibilităţi reale de participare la procedurile de atribuire a contractului de achiziţii publice.
    (6) Dacă după publicarea invitaţiei, dar înainte de timpul prevăzut pentru deschiderea sau primirea ofertelor, apare necesitatea de a corecta sau de a republica invitaţia, invitaţia corectată va fi publicată în aceleaşi mijloace de informare în masă şi va avea aceeaşi valoare ca şi invitaţia originală.
    Articolul 21. Anunţul de atribuire a contractului de
                         achiziţii publice
    (1) Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a Agenţiei anunţul de atribuire a contractului de achiziţii publice nu mai tîrziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii acestuia.
    (2) Anunţul de atribuire a contractului de achiziţii publice va cuprinde ca minimum următoarele date privind:
    a) natura şi cantitatea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul contractului atribuit;
    b) denumirea şi adresa juridică a autorităţii contractante care a atribuit contractul;
    c) data atribuirii contractului;
    d) denumirea şi alte date de identificare ale operatorului economic cîştigător;
    e) valoarea contractului atribuit;
    f) temeiul legal de utilizare a procedurii respective de atribuire a contractului;
    g) procedura utilizată.
    Articolul 22. Informarea ofertanţilor
    (1) Autoritatea contractantă, la solicitarea ofertanţilor, este obligată să ofere informaţii:
    a) privind procedurile de achiziţie aplicate;
   b) ofertantului refuzat - privind motivele neselectării ofertei lui, dar şi caracteristicile şi avantajele relative, precum şi denumirea completă a ofertantului cîştigător.
    (2) Autoritatea contractantă va informa ofertanţii participanţi la procedurile de achiziţie, la solicitarea acestora, despre toate deciziile de atribuire a contractelor.
    (3) Nu se prezintă informaţia, ce ţine de contractul atribuit, care contravine legii şi interesului public.
    (4) Ofertantul refuzat poate solicita informaţii doveditoare că achiziţia a avut loc imparţial. În acest scop, autoritatea contractantă va oferi gratuit informaţii privind caracteristicile şi avantajele relative ale ofertantului cîştigător şi preţul contractului, cu excepţia cazurilor cînd comunicarea acestor informaţii ar putea prejudicia concurenţa la licitaţiile viitoare.
Capitolul V
CERINŢELE PRINCIPALE FAŢĂ DE PROCEDURA
DE ACHIZIŢIE

    Articolul 23. Regulile aplicabile comunicării
    (1) Comunicările, schimburile de informaţii şi stocarea acestora se realizează astfel încît să se asigure păstrarea integrităţii datelor şi confidenţialitatea ofertelor şi a cererilor de participare, precum şi analizarea de către autorităţile contractante a conţinutului ofertelor şi al cererilor de participare numai după expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea lor.
    (2) Instrumentele utilizate pentru comunicare pe cale electronică, precum şi caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să fie disponibile publicului în permanenţă şi să fie compatibile cu tehnologiile de informare şi de comunicare general utilizate.
    (3) Aplicarea dispozitivelor de transmisie şi recepţie electronică a ofertelor, precum şi a dispozitivelor de recepţie electronică a cererilor de participare, are loc cu respectarea următoarelor reguli:
    a) informaţiile privind specificaţiile necesare prezentării pe cale electronică a ofertelor şi a cererilor de participare, inclusiv încriptarea, trebuie să fie disponibile părţilor interesate;
    b) ofertele electronice trebuie să fie confirmate prin semnătura digitală.
    Articolul 24. Formele de comunicare
    (1) Toate comunicările, precum şi toate schimburile de informaţii pot fi realizate, la alegerea autorităţii contractante, prin poştă, prin fax, pe cale electronică, prin telefon sau prin combinarea acestor mijloace.
    (2) Mijloacele de comunicare alese trebuie să fie general accesibile şi să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice.
    Articolul 25. Cerinţa confirmării documentelor
    Autoritatea contractantă este în drept să ceară ofertantului confirmarea documentelor pe care le-a prezentat, în condiţiile stabilite pentru această categorie de documente.
    Articolul 26.Termenele de depunere şi primire a cererilor
                        de participare şi a ofertelor
    (1) Termenul-limită de depunere şi primire a cererilor de participare şi a ofertelor va fi suficient pentru a le permite operatorilor economici, atît din ţară cît şi din străinătate, să se pregătească şi să prezinte oferte înaintea închiderii procedurilor de licitaţie.
    (2) La stabilirea termenului-limită, autorităţile contractante vor lua în considerare complexitatea achiziţiilor preconizate, aria de subcontractare anticipată şi timpul obişnuit pentru transmiterea ofertelor prin poştă din ţară şi din străinătate.
    (3) Autoritatea contractantă este responsabilă de stabilirea termenului de depunere şi primire a cererilor de participare şi a ofertelor.
    (4) În cazul licitaţiilor deschise şi limitate, termenul de depunere şi primire a cererilor de participare şi a ofertelor va fi de cel puţin 15 zile calendaristice din data publicării anunţului de participare, iar în cazul achiziţiilor publice menţionate la art.2 alin.(3) - de cel puţin 40 de zile calendaristice. În cazul contractelor repetate şi în caz de urgenţă, argumentată de autoritatea contractantă, termenul de prezentare a ofertelor poate fi redus la cel puţin 10 zile calendaristice.
    (5) În cazul procedurilor prin cererea ofertelor de preţuri, termenul de prezentare şi primire a ofertelor va fi de cel puţin 3 zile calendaristice pentru bunuri şi de 10 zile calendaristice pentru lucrări şi servicii de la data transmiterii invitaţiei de participare. În cazul achiziţiilor secundare, contractelor repetate, precum şi în caz de urgenţă, argumentată de autoritatea contractantă, termenul de prezentare a ofertelor poate fi redus la cel puţin 2 zile calendaristice pentru bunuri şi 5 zile calendaristice pentru lucrări şi servicii.
   
(6) Ora şi data deschiderii ofertelor vor coincide cu termenul-limită de depunere a cererilor şi de primire a ofertelor.
    [Art.26 al.(6) introdus prin LP77 din 12.04.12, MO103/29.05.12 art.347]
 
   Articolul 27. Regulile privind descrierea bunurilor,
                         lucrărilor şi serviciilor
    (1) Caracteristicile bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încît fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite.
    (2) Caracteristicile obiectului achiziţiei trebuie să corespundă cerinţelor autorităţii contractante privind calitatea, eficienţa, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele şi metodele de producere, precum şi procedeele de determinare a conformităţii lui cu cerinţele documentelor de licitaţie.
    (3) La redactarea caracteristicilor tehnice, proiectelor, desenelor tehnice, schiţelor şi descrierilor solicitate de autoritatea contractantă:
    a) se efectuează descrierea fizică a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate, pe baza caracteristicilor tehnice şi calitative, obiective şi relevante;
    b) se expune caracteristica calităţilor de exploatare a bunurilor şi a eficienţei lucrărilor şi serviciilor, în cazul cînd descrierea fizică este imposibilă sau cînd parametrii de eficienţă primează;
    c) se utilizează, la descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate, caracteristicile, cerinţele, simbolurile şi termenii standard ori standardele internaţionale şi cele naţionale recunoscute pe plan internaţional, aprobate de organismul naţional de standardizare.
   
[Art.27 al.(3), lit.c) modificată prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
  
  (4) Caracteristicile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele “sau echivalentul”.
    (5) Specificaţiile tehnice se vor baza pe standardele internaţionale şi cele naţionale, pe reglementările tehnice şi normativele naţionale, după caz.
    Articolul 28. Limba de întocmire a documentaţiei standard
    (1) Documentele de preselecţie, de licitaţie şi alte documente privind achiziţiile publice se întocmesc şi se publică în limba de stat.
    (2) Documentele specificate la alin.(1) pot fi întocmite şi în una din limbile de circulaţie internaţională în cazul în care:
    a) natura bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate impune atragerea de operatori economici, resurse, tehnologii străine, prestarea de servicii de expertiză sau antrenarea de concurenţi străini;
    b) preţul estimativ al bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate depăşeşte pragurile prevăzute la art.2 alin.(3).
    (3) Ofertele se prezintă în limba de stat. Orice operator economic are dreptul să facă referinţe la documentele de licitaţie şi să-şi formuleze cerinţele în limba în care a prezentat oferta.
    Articolul 29. Respingerea tuturor ofertelor
    (1) Autoritatea contractantă poate respinge oricînd toate ofertele pînă la acceptarea acestora. O astfel de acţiune este justificată de lipsa unei concurenţe efective, de imposibilitatea acoperirii financiare ori de necorespunderea ofertelor cerinţelor stabilite în documentele de licitaţie.
    (2) Înştiinţarea privind respingerea tuturor ofertelor va fi expediată tuturor ofertanţilor în decurs de cel mult 3 zile calendaristice. Autoritatea contractantă va comunica, la interpelarea oricărui ofertant, temeiurile respingerii.
    Articolul 30. Coruperea din partea operatorilor economici
    (1) Autoritatea contractantă va respinge oferta în cazul în care va constata că operatorul economic care a pre­zentat-o propune sau consimte să propună, direct sau indirect, oricărei persoane cu funcţie de răspundere sau oricărui angajat, fost sau actual, al autorităţii contractante o favoare în orice formă, o ofertă de angajare sau orice alt serviciu ca recompensă pentru anumite acţiuni, decizii ori aplicarea unor proceduri de achiziţie în avantajul său.
    (2) Respingerea ofertei şi motivele respingerii vor fi consemnate în darea de seamă privind procedura de achiziţie şi vor fi comunicate imediat operatorului economic în cauză.
    (3) Agenţia va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic sau de reprezentantul autorităţii contractante.
    (4) Contractele de achiziţii publice obţinute prin corupere, confirmată de hotărîrea definitivă a instanţei judecătoreşti, sînt nule.
    Articolul 31. Condiţiile referitoare la impozite, aspectele
                         de mediu, protecţia muncii
    (1) Autoritatea contractantă poate indica în caietul de sarcini organismele de la care ofertanţii pot obţine informaţii pertinente privind obligaţiile referitoare la impozite, la protecţia mediului, dispoziţiile privind protecţia muncii şi condiţiile de muncă în Republica Moldova, care vor fi aplicate lucrărilor efectuate sau serviciilor prestate în decursul perioadei de executare a contractului.
    (2) Autoritatea contractantă care furnizează informaţiile prevăzute la alin.(1) solicită ofertanţilor să menţioneze că, la elaborarea ofertei, au ţinut seama de obligaţiile şi dispoziţiile privind protecţia muncii şi condiţiile de muncă în vigoare în locul în care urmează a fi efectuate lucrările sau prestate serviciile.
    Articolul 32.  Dosarul achiziţiei publice
    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice şi de a-l păstra în decurs de 5 ani de la iniţierea procedurii de achiziţie.
    (2) Documentele care trebuie incluse în dosarul achiziţiei publice, precum şi cele care urmează a fi transmise Agenţiei, se stabilesc prin regulamentul aprobat de Guvern.
Capitolul VI
PROCEDURILE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
Secţiunea 1. Tipurile procedurilor de achiziţie publică
    Articolul 33. Procedurile de achiziţie publică
    (1) Contractul de achiziţii publice poate fi atribuit prin următoarele proceduri:
    a) licitaţie deschisă (publică);
    b) licitaţie limitată;
    c) acord-cadru;
    d) dialog competitiv;
    e) proceduri negociate;
    f) achiziţie dintr-o singură sursă;
    g) cerere a ofertelor de preţuri;
    h) sisteme dinamice de achiziţie;
    i) licitaţie electronică;
    j) achiziţie în cazul planurilor de construcţie a locuinţelor sociale.

    [Art.33 al.(1), lit.k) abrogată prin LP124 din 18.06.10, MO121-123/16.07.10 art.380]
   
(2) Procedura de bază de atribuire a contractului de achiziţii publice este licitaţia deschisă. Alte proceduri de achiziţie pot fi folosite numai în condiţiile expres stabilite de prezenta lege.
Secţiunea a 2-a. Licitaţia deschisă
    Articolul 34. Iniţierea licitaţiei deschise
    (1) Procedura licitaţiei deschise cuprinde oferte ale tuturor operatorilor economici care doresc să participe la licitaţie.
    (2) Autoritatea contractantă publică anticipat, în modul prevăzut la art.26, o  invitaţie de participare la licitaţia deschisă pentru informarea potenţialilor participanţi, astfel încît aceştia să-şi poată pregăti ofertele.
    Articolul 35. Invitaţia de participare la licitaţie
    În invitaţia de participare la licitaţia deschisă se indică:
    a) denumirea, sediul autorităţii contractante;
    b) bunurile, cantitatea şi locul livrării lor; lucrările, locul efectuării lor; serviciile, locul prestării lor;
    c) termenul livrării bunurilor, finalizării lucrărilor, graficul prestării serviciilor;
    d) criteriile şi modul de estimare a datelor de calificare ale operatorilor economici;
    e) prevederea, ce nu poate fi schimbată ulterior, că operatorii economici participă la procedura de achiziţie indiferent de cetăţenie sau că cercul de participanţi este limitat conform art.15 alin.(1);
    f) modul şi locul obţinerii documentelor de licitaţie;
    g) taxa pentru documentele de licitaţie, după caz;
    h) valuta şi modul de achitare a taxei pentru documentele de licitaţie;
    i) limba (limbile) în care se întocmesc documentele de licitaţie;
    j) locul şi termenul de prezentare a ofertelor.
    Articolul 36. Condiţiile oferirii documentelor de licitaţie
    Autoritatea contractantă va oferi documentele de licitaţie operatorilor economici conform prevederilor specificate în invitaţia de participare la licitaţie. Taxa pe care autoritatea contractantă are dreptul să o perceapă pentru documentele de licitaţie include numai cheltuielile pentru tipărirea şi livrarea lor către operatorul economic. Societăţii Orbilor, Societăţii Invalizilor, Asociaţiei Surzilor, Atelierului de Producţie al Spitalului de Psihiatrie Republican, instituţiilor penitenciare şi altor persoane defavorizate aceste documente li se oferă în mod gratuit.
    Articolul 37. Documentele de licitaţie
    Structura şi conţinutul documentelor de licitaţie sînt stabilite de documentaţia standard aprobată de Guvern.
    Articolul 38. Explicaţii privind documentele de licitaţie
                         şi modificarea acestora
    (1) Operatorul economic poate solicita autorităţii contractante explicaţii privind documentele de licitaţie. La orice demers de acest fel, primit pînă la expirarea termenului de prezentare a ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în termene care să-i ofere operatorului economic posibilitatea de a depune oferta la timp. Fără a indica sursa de la care provine demersul, autoritatea contractantă va furniza explicaţiile în cauză tuturor operatorilor economici cărora le-a oferit documente de licitaţie.
    (2) Pînă la expirarea termenului de prezentare a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentele de licitaţie, fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la demersul cu privire la explicaţii al unui operator economic. Informaţia despre operarea modificărilor este comunicată imediat tuturor operatorilor economici cărora autoritatea contractantă le-a oferit documente de licitaţie şi Agenţiei.
    (3) În cazul în care va ţine o întrunire a operatorilor economici, autoritatea contractantă va întocmi procesul-verbal al întrunirii, care va include demersurile cu privire la explicaţiile referitoare la documentele de licitaţie prezentate la întrunire, precum şi răspunsurile la aceste demersuri, fără indicarea sursei lor. Procesul-verbal va fi adus imediat la cunoştinţa tuturor operatorilor economici cărora autoritatea contractantă le-a oferit documentele de licitaţie, pentru ca aceştia să-l poată lua în considerare la pregătirea ofertelor, şi va fi comunicat Agenţiei. Procesul-verbal este parte componentă a documentelor de licitaţie şi prevederile lui, pe care autoritatea contractantă le consideră modificări sau completări ale documentelor de licitaţie, urmează a fi menţionate respectiv.
    Articolul 39. Condiţiile prezentării ofertei
    (1) Autoritatea contractantă fixează locul, data-limită şi ora-limită de prezentare a ofertelor conform art.26.
   (2) În cazul în care autoritatea contractantă dă explicaţii privind documentele de licitaţie, modifică aceste documente sau ţine o întrunire a operatorilor economici, termenul de prezentare a ofertelor poate fi prelungit, astfel încît operatorii economici să aibă timp suficient pentru a lua în considerare explicaţiile, modificările sau prevederile procesului-verbal al întrunirii.
    (3) Pînă la expirarea termenului de prezentare a ofertelor, autoritatea contractantă poate prelungi, la decizia sa, acest termen.
    (4) Avizul privind prelungirea termenului de prezentare a ofertelor va fi expediat imediat fiecărui operator economic căruia autoritatea contractantă i-a oferit documente de licitaţie şi Agenţiei.
    (5) Oferta, scrisă şi semnată, se prezintă în plic sigilat. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei.
    (6) Oferta recepţionată de autoritatea contractantă după expirarea termenului de prezentare a ofertelor nu se deschide şi se restituie operatorului economic care a prezentat-o.
    Articolul 40.  Termenul de valabilitate a ofertei,
                           modificarea şi retragerea ofertei
    (1) Oferta este valabilă în termenul specificat în documentele de licitaţie.
    (2) Pînă la expirarea termenului de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă îi poate propune ofertantului să prelungească acest termen. Ofertantul este în drept:
    a) să respingă propunerea, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru oferta sa;
    b) să accepte propunerea, prelungind termenul de valabilitate a garanţiei pentru oferta sa ori oferind noi garanţii pentru ofertă pe termenul de valabilitate a ofertei prelungit. În cazul în care ofertantul nu a prelungit termenul de valabilitate a garanţiei pentru ofertă sau nu a acordat o nouă garanţie pentru ofertă, se consideră că el a refuzat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei.
    (3) În cazul în care documentele de licitaţie nu prevăd altceva, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de prezentare a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare sau avizul despre retragerea ofertei este valabil dacă a fost primit de autoritatea contractantă înainte de expirarea termenului de prezentare a ofertelor.
    Articolul 41. Ofertele alternative
    (1) Ofertantul are dreptul să prezinte în plus şi alte oferte, denumite oferte alternative, dar numai în cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic. Numai ofertele alternative se pot abate, într-o anumită măsură, de la cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a prevedea în documentele de licitaţie cerinţele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le îndeplinească pentru a fi luate în considerare. În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să nu permită prezentarea de oferte alternative, ea are obligaţia de a preciza interdicţia respectivă în invitaţia de participare.
    (3) Autoritatea contractantă nu are dreptul să respingă o ofertă alternativă doar pe motiv că aceasta:
    a) este întocmită cu utilizarea unor specificaţii tehnice definite în alt mod decît cel prevăzut în caietul de sarcini, în cazul cînd ofertantul poate demonstra că soluţia propusă asigură îndeplinirea corespunzătoare a tuturor cerinţelor de natură tehnică solicitate de autoritatea contractantă;
    b) ar putea fi declarată cîştigătoare în cazul în care:
    - contractul de achiziţii publice de bunuri, pentru care s-a organizat procedura de atribuire a contractului, se transformă în contract de achiziţii publice de servicii;
    - contractul de achiziţii publice de servicii, pentru care s-a organizat procedura de atribuire a contractului, se transformă în contract de achiziţii publice de bunuri.
    Articolul 42. Garanţia pentru ofertă şi asigurarea executării
                         contractului
    (1) În cazul achiziţiei de bunuri şi lucrări, operatorul economic va depune, odată cu oferta, şi garanţia pentru ofertă.
    (2) Documentele de licitaţie pot stipula cerinţele autorităţii contractante faţă de admisibilitatea emitentului garanţiei pentru ofertă sau a părţii care o confirmă, în cazul existenţei acesteia, faţă de forma şi condiţiile garanţiei pentru ofertă. Autoritatea contractantă nu va respinge oferta pe motiv că garanţia a fost prezentată de un emitent străin, dacă acest fapt nu vine în contradicţie cu legislaţia, cu condiţia că garanţia pentru ofertă şi emitentul corespund cerinţelor stipulate în documentele de licitaţie.
    (3) Operatorul economic, înainte de a prezenta oferta, poate cere autorităţii contractante să confirme admisibilitatea emitentului garanţiei pentru ofertă sau a părţii care o confirmă. Autoritatea contractantă trebuie să reacţioneze imediat la un astfel de demers. Această confirmare nu poate împiedica autoritatea contractantă să respingă garanţia pentru ofertă în cazul cînd emitentul sau partea care o confirmă a devenit insolvabilă sau a pierdut credibilitatea.
    (4) Autoritatea contractantă prevede în documentele de licitaţie cerinţele faţă de emitent, forma, cuantumul şi alte condiţii de bază ale garanţiei pentru ofertă, precum şi cerinţele faţă de operatorul economic care depune garanţia pentru ofertă, în cazul în care:
    a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
    b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţie;
    c) ofertantul nu acceptă corectarea greşelilor aritmetice;
    d) nu se dă asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie, înainte de semnarea contractului de achiziţie.
    (5) La achiziţia de bunuri cu o valoare estimativă mai mică de 200 000 de lei şi de lucrări cu o valoare estimativă mai mică de 1 000 000 de lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară operatorului economic garanţie pentru ofertă. În cazul în care autoritatea contractantă cere o astfel de garanţie, operatorul economic va respecta prevederile prezentului articol.
    (6) Cuantumul garanţiei pentru ofertă nu trebuie să depăşească 3 la sută din valoarea ofertei prezentate.
    (7) Autoritatea contractantă nu are dreptul să pretindă plata garanţiei pentru ofertă şi va restitui imediat documentul de garanţie pentru ofertă după producerea oricăruia din următoarele evenimente:
    a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă;
    b) încheierea unui contract de achiziţie şi depunerea asigurării executării contractului, dacă o astfel de asigurare este prevăzută în documentele de licitaţie;
    c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţie;
    d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de prezentare a ofertelor, în cazul cînd documentele de licitaţie nu prevăd inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.
    (8) La achiziţia de bunuri şi lucrări, autoritatea contractantă va cere ca ofertantul să prezinte, în timpul încheierii contractului, asigurarea executării acestuia.
    (9) Autoritatea contractantă va indica în documentele de licitaţie cerinţele faţă de emitent, forma, cuantumul şi alte condiţii de bază ale asigurării solicitate pentru executarea contractului.
    (10) Înainte de a depune asigurarea executării contractului, ofertantul poate cere autorităţii contractante să confirme admisibilitatea unui emitent propus al asigurării executării contractului sau a unei părţi care o confirmă. Autoritatea contractantă trebuie să reacţioneze imediat la un astfel de demers.
    (11) La achiziţia de bunuri cu o valoare estimativă mai mică de 200 000 de lei şi de lucrări cu o valoare estimativă mai mică de 1 000 000 de lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară ofertanţilor să prezinte asigurarea executării contractului. Dacă autoritatea contractantă cere prezentarea unei astfel de asigurări, ea va respecta prevederile prezentului articol.
    (12) Cuantumul asigurării executării contractului nu trebuie să depăşească 15 la sută din valoarea de deviz a contractului de achiziţie.
    Articolul 43. Deschiderea ofertelor
    (1) Deschiderea ofertelor şi examinarea, evaluarea şi compararea lor ulterioară ţin de competenţa şi responsabilitatea autorităţii contractante.
    (2) Ofertele se deschid la timpul specificat în documentele de licitaţie ca dată-limită a termenului de prezentare a ofertelor sau la timpul specificat ca dată-limită a termenului prelungit, în locul şi în conformitate cu procedurile stabilite în documentele de licitaţie. Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.
    (3) Denumirea şi datele pentru relaţii ale fiecărui ofertant a cărui ofertă se deschide şi costul ofertei se vor comunica celor prezenţi la deschidere, precum şi celor care au absentat sau nu au fost reprezentaţi la deschidere, la demersul acestora, şi se vor înregistra în darea de seamă privind procedura de achiziţie.
    Articolul 44. Examinarea, evaluarea şi compararea
                         ofertelor
    (1) Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor sau reprezentanţilor acestora. Pentru a facilita examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor, autoritatea contractantă poate solicita ofertantului doar explicaţii în scris asupra acestora. Nu se admit modificări ale ofertei, inclusiv ale preţului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerinţe cărora iniţial nu le corespundea. Autoritatea contractantă va corecta doar greşelile aritmetice, depistate în ofertă în timpul examinării acesteia, înştiinţînd neîntîrziat ofertantul.
    (2) Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de licitaţie, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.
    (3) Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care:
    a) ofertantul nu corespunde cerinţelor de calificare;
    b) ofertantul nu acceptă corectarea unei greşeli aritmetice;
    c) oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentele de licitaţie;
    d) s-a constatat comiterea unor acte de corupere.
    (4) La determinarea ofertei cîştigătoare, autoritatea contractantă evaluează şi compară ofertele primite folosind modul şi criteriile expuse în documentele de licitaţie. Nu se va folosi nici un criteriu neexpus în documentele de licitaţie.

   
(5) Va fi considerată cîştigătoare oferta, desemnată conform art.45, cea mai avantajoasă economic, ţinîndu-se cont de orice marjă preferenţială specificată la alin.(6).

   
[Art.44 al.(6) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
(7) În cazul în care preţurile ofertelor sînt exprimate în două sau mai multe valute, pentru înlesnirea evaluării şi comparării ofertelor, preţurile tuturor ofertelor se recalculează într-o singură valută conform cursului stabilit în documentele de licitaţie.
    (8) În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.
    (9) Informaţia privind examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor nu va fi divulgată ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în aceste proceduri sau în determinarea ofertei cîştigătoare.
    Articolul 45. Oferta cea mai avantajoasă economic
    Oferta cea mai avantajoasă economic este oferta desemnată cîştigătoare în temeiul următoarelor criterii:
    a) preţul, termenele de livrare, condiţiile de plată, profitabilitatea, calitatea, caracteristicile estetice, funcţionale şi tehnice, posibilităţile şi costurile de deservire tehnică, asistenţa tehnică - în cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri;
    b) calitatea oferită, costul unei unităţi a produsului ofertantului la finele executării lucrărilor, preţul total, experienţa ofertantului etc. - în cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări. Ponderea preţului în totalul evaluării ofertelor nu va fi mai mică de 80 la sută;
    c) calitatea oferită, costul unei unităţi a produsului ofertantului, preţul total, experienţa ofertantului etc. - în cazul contractelor de achiziţii publice de servicii. Ponderea preţului în totalul evaluării ofertelor nu va fi mai mică de 40 la sută.
    Articolul 46. Oferta anormal de scăzută
    (1) Ofertă anormal de scăzută este oferta de vînzare a bunurilor, de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor la un preţ semnificativ mai scăzut în comparaţie cu ofertele altor ofertanţi în situaţiile în care:
    a) la efectuarea controlului şi la calcularea elementelor preţului, autoritatea contractantă a descoperit erori care au cauzat calcularea preţului anormal de scăzut al ofertei;
    b) ofertantul nu reuşeşte să demonstreze accesul său la o tehnologie specială sau la condiţii de piaţă mai avantajoase, care i-ar permite să ofere un asemenea preţ scăzut al ofertei;
    c) ofertantul nu a respectat cerinţele tehnice stipulate în caietul de sarcini.
  
  d) la achiziţiile publice de lucrări, valoarea ofertei reprezintă nu mai puţin de 85 la sută din valoarea estimată a lucrărilor, calculată de către autoritatea contractantă în modul stabilit.
    [Art.46 al.(1), lit.d) introdusă prin LP140 din 15.06.12, MO149-154/20.07.12 art.490]
    (2) Autoritatea contractantă este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a preţului anormal de scăzut.
    Articolul 47. Acceptarea ofertei, atribuirea şi
                          încheierea contractului de achiziţie
    (1) În termen de 3 zile calendaristice de la data la care a acceptat oferta, autoritatea contractantă va expedia ofertanţilor o comunicare scrisă despre acceptarea ofertei.
    (2) Faţă de ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată cîştigătoare, în documentele de licitaţie poate fi inclusă cerinţa semnării contractului de achiziţie în termen de 20 de zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare. Încheierea contractului poate fi suspendată de Agenţie în cazurile specificate la art.74.
    (3) Contractul se consideră încheiat la data semnării acestuia de către părţi şi intră în vigoare din momentul înregistrării lui în modul stabilit de prezenta lege. Perioada necesară înregistrării este indicată în documentele de licitaţie. Neînregistrarea în această perioadă nu va prelungi termenul de valabilitate a ofertei sau a garanţiei pentru ofertă. În acest caz, garanţia poate fi solicitată dacă între autoritatea contractantă şi ofertant nu există o altă înţelegere scrisă.
    (4) În cazul în care, după expirarea termenului prevăzut la alin.(2), ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei nu a semnat contractul de achiziţie sau nu a prezentat asigurarea solicitată a executării contractului, autoritatea contractantă este în drept să respingă oferta şi să selecteze o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte conform prevederilor art.29.
    (5) Ceilalţi ofertanţi participanţi la licitaţie vor fi informaţi de autoritatea contractantă despre încheierea contractului de achiziţie în decurs de 10 zile calendaristice de la data încheierii lui, indicîndu-se denumirea şi datele pentru relaţii ale operatorului economic cu care s-a încheiat contractul, precum şi preţul contractului.
Secţiunea a 3-a. Licitaţia limitată
    Articolul 48. Condiţiile desfăşurării licitaţiei limitate
    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a desfăşura licitaţia limitată în cazul în care bunurile, lucrările şi serviciile au un caracter complex sau de ele dispune un număr mare de operatori economici pe piaţă.
    (2) Licitaţia limitată se desfăşoară potrivit aceloraşi reguli prevăzute pentru licitaţia deschisă, cu condiţia aplicării unei proceduri de preselecţie, precedate de publicarea unei invitaţii de participare la preselecţie.
    (3) În invitaţia de participare la preselecţie se indică:
    a) modul şi locul obţinerii documentelor de preselecţie;
    b) taxa pentru documentele de preselecţie, după caz;
    c) valuta şi modul de achitare a taxei pentru documentele de preselecţie;
    d) limba (limbile) în care se întocmesc documentele de preselecţie;
    e) locul şi termenul de depunere a cererilor pentru preselecţie.
    Articolul 49. Procedura de preselecţie
    (1) Pentru a identifica, înainte de prezentarea ofertelor, operatorii economici calificaţi, autoritatea contractantă desfăşoară procedura de preselecţie, cu aplicarea prevederilor art.16.
    (2) În cazul efectuării procedurii de preselecţie, autoritatea contractantă va oferi cîte un set de documente de preselecţie fiecărui operator economic care le va solicita potrivit invitaţiei de participare la preselecţie şi va achita costul acestor documente. Plata va include doar cheltuielile de tipărire a documentelor şi de livrare a acestora către operatorul economic. Societăţii Orbilor, Societăţii Invalizilor şi Asociaţiei Surzilor, Atelierului de Producţie al Spitalului de Psihiatrie Republican, instituţiilor penitenciare şi altor persoane defavorizate aceste documente li se oferă în mod gratuit.
    (3) Documentele de preselecţie vor conţine:
    a) instrucţiuni privind pregătirea şi depunerea cererilor pentru preselecţie;
    b) expunerea succintă a principalelor clauze ale contractului de achiziţie care urmează a fi încheiat în urma procedurilor de achiziţie;
    c) specificarea documentelor pe care operatorul economic trebuie să le prezinte pentru confirmarea datelor lui de calificare;
    d) informaţii despre modul, locul şi termenul de prezentare a cererilor pentru preselecţie, cu indicarea datei-limită şi a orei-limită de prezentare;
    e) orice alte cerinţe privind pregătirea şi prezentarea cererilor pentru preselecţie şi procedura acesteia, pe care autoritatea contractantă le stabileşte în conformitate cu prezenta lege, cu alte acte legislative şi normative şi cu documentaţia standard;
    f) informaţia specificată la art.35 lit.a), e) şi h), iar în cazul în care aceasta este cunoscută, informaţia specificată la lit.j) din acelaşi articol.
    (4) Autoritatea contractantă este obligată să răspundă la orice demers al operatorului economic referitor la documentele de preselecţie, primit cu 10 zile calendaristice înainte de data expirării termenului de prezentare a cererilor pentru preselecţie. Autoritatea contractantă trebuie să dea răspunsul în termene rezonabile, astfel încît operatorul economic să poată prezenta la timp cererea. Răspunsul la orice demers, care prezintă interes şi pentru alţi operatori economici, va fi expediat tuturor operatorilor economici cărora autoritatea contractantă le-a remis documentele de preselecţie, fără a indica sursa demersului.
    (5) Criteriile de preselecţie se expun în documentele de preselecţie. La evaluarea datelor de calificare ale fiecărui operator economic care a depus cerere pentru preselecţie se aplică doar aceste criterii.
    (6) După înregistrarea rezultatelor preselecţiei, autoritatea contractantă comunică imediat fiecărui operator economic depunător de cerere pentru preselecţie rezultatele acesteia şi prezintă, la cererea oricărui solicitant public, lista tuturor operatorilor economici preselectaţi. Numai aceşti operatori economici vor participa în continuare la procedura de achiziţie.
    (7) La cererea operatorilor economici care nu au fost preselectaţi, autoritatea contractantă va comunica temeiurile unei atare decizii, fără a fi obligată să-şi justifice decizia.
Secţiunea a 4-a. Alte proceduri de achiziţie publică
    Articolul 50. Acordul-cadru
   (1) Acordul-cadru reprezintă un acord încheiat între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, avînd ca obiect stabilirea condiţiilor pentru contractele ce urmează a fi atribuite în decursul unei perioade determinate, în special preţurile şi, după caz, cantităţile prevăzute.
    (2) La încheierea acordului-cadru, autorităţile contractante respectă prevederile prezentei legi în toate etapele, pînă la atribuirea contractelor fondate pe acordul-cadru respectiv. Părţile la acordul-cadru sînt selectate prin aplicarea criteriilor stabilite la art.45.
    (3) Contractele bazate pe un acord-cadru se atribuie în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cu regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 51. Dialogul competitiv
    (1) Dialogul competitiv este o procedură de licitaţie deschisă, desfăşurată în două etape, aplicabilă în cazul contractelor de achiziţii deosebit de complexe, la care poate solicita să participe orice operator economic şi în cadrul căreia autoritatea contractantă întreţine un dialog cu ofertanţii admişi la această licitaţie în vederea dezvoltării uneia sau mai multor soluţii alternative care să răspundă cerinţelor pe baza cărora ofertanţii selectaţi urmează a fi invitaţi să îşi depună ofertele.
    (2) Un contract de achiziţii publice este considerat deosebit de complex în cazul cînd autoritatea contractantă nu este în măsură:
    a) să definească, din motive obiective, mijloacele tehnice care pot răspunde necesităţilor şi obiectivelor sale; şi/sau
    b) să stabilească, din motive obiective, natura juridică şi/sau financiară a unui proiect.
    (3) În prima etapă a procedurii, în documentele de licitaţie se propune operatorilor economici să prezinte ofertele fără a indica preţul acestora, se solicită o informaţie privind caracteristicile tehnice, calitative şi alte particularităţi ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, privind clauzele contractului, datele de competenţă profesională, tehnică şi de calificare ale operatorilor economici, după caz.
    (4) În prima etapă a procedurii, autoritatea contractantă are dreptul să poarte negocieri cu orice operator economic a cărui ofertă nu a fost respinsă.
    (5) În etapa a doua a procedurii, operatorii economici participanţi la prima etapă, ale căror oferte nu au fost respinse, prezintă ofertele finale, indicînd preţurile. Autoritatea contractantă poate exclude sau poate modifica orice prevedere stabilită iniţial în documentele de licitaţie, o poate completa cu noi caracteristici sau criterii conform prezentei legi. Informaţia despre efectuarea unei astfel de excluderi, modificări sau completări în documentele de licitaţie se comunică operatorilor economici prin invitaţia de prezentare a ofertelor finale. Operatorul economic care nu doreşte să facă oferta finală poate abandona procedura licitaţiei fără a pierde dreptul la retragerea garanţiei pentru oferta sa. Ofertele finale se evaluează şi se compară pentru determinarea ofertei cîştigătoare.
    Articolul 52. Procedurile negociate
    (1) Autorităţile contractante pot atribui contracte de achiziţii publice printr-o procedură negociată, după publicarea unui anunţ de participare:
    a) în cazul prezentării unor oferte incorecte sau inacceptabile în cadrul unei proceduri deschise sau limitate ori în cadrul unui dialog competitiv, dacă nu sînt modificate în mod substanţial condiţiile iniţiale ale contractului. Autorităţile contractante sînt în drept să nu publice un anunţ de participare dacă includ în procedura negociată toţi ofertanţii sau numai ofertanţii care îndeplinesc criteriile calitative de selecţie şi care au prezentat, cu ocazia procedurii deschise sau limitate anterioare ori a dialogului competitiv anterior, oferte conforme cu cerinţele oficiale ale procedurii de atribuire;
    b) în cazuri excepţionale, dacă este vorba de bunuri, de lucrări sau de servicii a căror natură sau ale căror riscuri nu permit stabilirea prealabilă şi definitivă a preţurilor;
    c) în domeniul serviciilor, inclusiv al celor intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, în măsura în care, datorită naturii serviciilor ce urmează a fi prestate, specificaţiile contractului nu pot fi stabilite suficient de exact pentru a permite atribuirea contractului prin selectarea ofertei celei mai avantajoase, conform regulilor privind procedura deschisă sau procedura limitată;
    d) în cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări efectuate sau de servicii prestate exclusiv în vederea cercetării-dezvoltării sau experimentării şi nu pentru a asigura un profit sau pentru a acoperi costurile de cercetare-dezvoltare.
    (2) În cazurile specificate la alin.(1), pentru a identifica oferta cea mai avantajoasă, autorităţile contractante negociază cu ofertanţii ofertele prezentate de aceştia pentru a le adapta la cerinţele exprimate în anunţul de participare, în caietul de sarcini şi în eventualele documente suplimentare.
    Articolul 53. Achiziţia dintr-o singură sursă
    (1) În cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri, de lucrări şi de servicii, autoritatea contractantă efectuează achiziţii dintr-o singură sursă dacă:
    a) nici o ofertă adecvată sau nici o candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură deschisă sau negociată, atîta timp cît condiţiile iniţiale ale contractului nu sînt modificate în mod substanţial;
    b) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgenţă ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedurile deschise sau negociate, cu publicarea unui anunţ de participare. Situaţiile invocate pentru a justifica maxima urgenţă nu trebuie imputate autorităţilor contractante;
    c) din motive tehnice, de creaţie, referitoare la protecţia drepturilor exclusive, sau din alte motive obiective, de bunurile, lucrările şi serviciile necesare dispune un singur operator economic sau un singur operator economic are drepturi prioritare asupra lor şi nu există o altă alternativă ori operatorul economic este stabilit prin lege.
    (2) În cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri, autoritatea contractantă efectuează achiziţii dintr-o singură sursă dacă:
    a) aceste bunuri sînt produse numai în scopul cercetării-dezvoltării sau experimentării. Prezenta dispoziţie nu se aplică producţiei cantitative menite să stabilească viabilitatea comercială a produsului sau să amortizeze costurile de cercetare-dezvoltare;
    b) contractul de achiziţii publice se referă la livrările suplimentare efectuate de furnizorul iniţial, destinate fie pentru înlocuirea parţială a bunurilor sau a instalaţiilor de uz curent, fie pentru extinderea bunurilor sau a instalaţiilor existente, dacă schimbarea furnizorului ar obliga autoritatea contractantă să achiziţioneze un material tehnic cu caracteristici diferite, care duce la incompatibilitate sau la dificultăţi tehnice disproporţionate de utilizare şi întreţinere; ca regulă generală, durata unor astfel de contracte, precum şi cea a contractelor reînnoite, nu poate fi mai mare de 3 ani;
    c) bunurile ce urmează a fi procurate sînt cotate şi achiziţionate la o bursă de materii prime;
    d) contractul de achiziţii publice se referă la procurarea de bunuri în condiţii deosebit de avantajoase, fie de la un furnizor care îşi încetează definitiv activităţile comerciale, fie de la un administrator al procedurii de insolvabilitate, fie în baza unei proceduri de plan sau a unei alte proceduri de aceeaşi natură, în temeiul legislaţiei naţionale.
    (3) În cazul contractelor de achiziţii publice de servicii, autoritatea contractantă efectuează achiziţii dintr-o singură sursă dacă contractul în cauză este urmare a unui concurs şi, conform regulilor aplicabile, trebuie să fie atribuit cîştigătorului sau unuia dintre cîştigătorii concursului. În ultimul caz, toţi cîştigătorii concursului trebuie invitaţi să participe la negocieri.
    (4) În cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări şi servicii, autoritatea contractantă efectuează achiziţii dintr-o singură sursă:
    a) pentru lucrările sau serviciile suplimentare care nu sînt prevăzute în proiectul estimat iniţial şi nici în contractul iniţial şi care au devenit necesare pentru executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor indicate în acestea, ca urmare a unei situaţii neprevăzute, cu condiţia atribuirii contractului operatorului economic care efectuează lucrarea respectivă sau prestează serviciul respectiv:
    - dacă lucrările sau serviciile suplimentare respective nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic sau economic, de obiectul contractului iniţial fără a constitui un inconvenient major pentru autorităţile contractante; sau
    - dacă lucrările sau serviciile respective, chiar dacă pot fi separate de obiectul contractului iniţial, sînt strict necesare pentru finalizarea acestuia. Valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări sau servicii suplimentare nu trebuie să fie mai mare de 30 la sută din valoarea contractului iniţial;
    b) pentru lucrări sau servicii noi, constînd în repetarea lucrărilor sau serviciilor similare încredinţate de către aceleaşi autorităţi contractante operatorului economic cîştigător al contractului iniţial, cu condiţia ca lucrările sau serviciile respective să fie conforme cu un proiect de bază şi să fi făcut obiectul unui contract iniţial atribuit prin procedură deschisă sau limitată;
    c) dacă, după efectuarea procedurii de achiziţie, autoritatea contractantă, ca răspuns la solicitare, a primit o singură ofertă de două ori.
    (5) Posibilitatea de a aplica situaţiile specificate la alin.(2) lit.b) şi la alin.(4) lit.a) sau b) este anunţată odată cu lansarea invitaţiei de participare la primul proiect, iar autorităţile contractante ţin seama de valoarea totală estimată pentru continuarea lucrărilor sau serviciilor. Situaţiile specificate la alin.(1)-(4) pot fi aplicate numai în decurs de 3 ani de la încheierea contractului iniţial.
    (6) Modalitatea realizării achiziţiei dintr-o singură sursă este stabilită în regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 54. Cererea ofertelor de preţuri
    (1) Autoritatea contractantă, prin cererea ofertelor de preţuri, poate atribui contracte de achiziţii de bunuri, lucrări sau servicii, care se prezintă conform unor specificaţii concrete, cu condiţia ca valoarea estimativă a achiziţiei să nu depăşească 200 000 de lei pentru bunuri şi servicii şi 1 000 000 de lei pentru lucrări.
    (2) Autoritatea contractantă poate stabili, în afară de preţ, şi alte cerinţe, ce vor fi luate în considerare la evaluarea ofertelor de preţuri. În acest caz, în cererea ofertelor de preţuri se indică fiecare cerinţă de acest fel şi valoarea relativă a acesteia.
    (3) Fiecare operator economic poate să depună o singură ofertă de preţ, fără dreptul de a o schimba. Asupra unei astfel de oferte, între autoritatea contractantă şi ofertant nu au loc nici un fel de negocieri.

 
 
  (4) Cîştigătoare este declarată oferta care satisface toate cerinţele la cel mai mic preţ.
    (5) La achiziţia de bunuri şi servicii a cărei valoare estimativă depăşeşte 50000 de lei şi la achiziţia de lucrări a cărei valoare estimativă depăşeşte 100000 de lei, autoritatea contractantă publică anticipat un anunţ de participare în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a Agenţiei.
    [Art.54 al.(5) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (6) Modalitatea realizării achiziţiei prin cererea ofertelor de preţuri este stabilită în regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 55. Sistemul dinamic de achiziţie
   
(1) Sistemul dinamic de achiziţie reprezintă un proces, în totalitate electronic, de achiziţie a bunurilor de uz curent ale căror caracteristici, disponibile în general pe piaţă, îndeplinesc cerinţele autorităţii contractante. Sistemul dinamic este limitat în timp şi deschis pe întreaga perioadă oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de selecţie şi care prezintă o ofertă orientativă conform cerinţelor solicitate.
    (2) Pentru realizarea unui sistem dinamic de achiziţie, autorităţile contractante respectă cerinţele referitoare la licitaţia deschisă la toate etapele acesteia, pînă la atribuirea contractelor în cadrul sistemului respectiv. Sînt invitaţi şi admişi în sistem toţi ofertanţii care îndeplinesc criteriile de selecţie şi au prezentat o ofertă orientativă conformă cu caietul de sarcini şi cu eventualele documente suplimentare. Ofertele orientative pot fi îmbunătăţite în orice moment, cu condiţia să fie în continuare conforme cu caietul de sarcini.
    (3) În scopul punerii în aplicare a sistemului dinamic de achiziţie, autorităţile contractante:
    a) publică un anunţ de participare, în care precizează că atribuirea contractului are loc în cadrul unui sistem dinamic de achiziţie;
    b) precizează, în caietul de sarcini, printre altele, natura achiziţiilor estimate care fac obiectul sistemului în cauză, precum şi toate informaţiile necesare privind sistemul de achiziţie, echipamentul electronic utilizat, aranjamentele şi specificaţiile tehnice de conectare;
    c) oferă, prin mijloace electronice, de la publicarea anunţului şi pînă la expirarea termenului de aplicare a sistemului, accesul liber, direct şi total la caietul de sarcini şi la toate documentele suplimentare şi indică în anunţ adresa pe Internet la care pot fi consultate documentele respective.
    (4) Autorităţile contractante pot recurge la aplicarea sistemului dinamic de achiziţie pentru atribuirea contractului de achiziţii publice în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi conform modalităţii stabilite în regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 56. Licitaţia electronică
    (1) Licitaţia electronică reprezintă un proces repetat care implică un dispozitiv electronic de prezentare, în ordine descrescătoare, a noilor preţuri şi/sau a noilor valori referitoare la anumite elemente ale ofertelor, care se stabilesc după o primă evaluare completă a ofertelor, permiţînd clasificarea lor pe baza unor metode automate de evaluare. Anumite contracte de lucrări şi anumite contracte de servicii, care au ca obiect activităţi intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitaţiilor electronice.
    (2) Autorităţile contractante pot recurge la utilizarea licitaţiilor electronice de atribuire a contractului de achiziţii publice în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi conform modalităţii stabilite în regulamentul aprobat de Guvern.
    (3) Autorităţile contractante care desfăşoară o licitaţie electronică menţionează acest lucru în anunţul de participare şi în documentaţia standard.
    (4) Înainte de lansarea unei licitaţii electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare iniţială integrală a ofertelor în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit.
    (5) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita tuturor ofertanţilor care au prezentat oferte corespunzătoare să prezinte preţuri noi şi/sau, după caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitaţia se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor acestor ofertanţi.
    (6) Invitaţia trebuie să precizeze data şi momentul de start al licitaţiei electronice, precum şi orice informaţie necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat.
    (7) Autoritatea contractantă nu are dreptul să înceapă licitaţia electronică mai devreme de 2 zile lucrătoare după data la care au fost transmise invitaţiile.
    (8) Licitaţia electronică se desfăşoară în mai multe runde succesive.
    (9) În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica simultan tuturor ofertanţilor cel puţin informaţiile necesare acestora pentru a-şi determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupă în clasament.
    (10) Licitaţia electronică se finalizează prin una din următoarele situaţii sau printr-o combinaţie a acestora:
    a) la un moment precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare;
    b) după un număr de runde de licitaţii al căror calendar de desfăşurare a fost precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare;
    c) cînd nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi ce îndeplinesc cerinţele cu privire la diferenţele minime impuse; în acest caz, invitaţia de participare trebuie să precizeze un termen-limită care va curge de la primirea ultimei oferte pînă la finalizarea licitaţiei electronice.
    (11) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţii publice în condiţiile art.65, pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei electronice.
    Articolul 57. Achiziţia în cazul planurilor de construcţie
                         a locuinţelor sociale
    (1) În cazul contractelor de achiziţii publice privind proiectarea şi construirea unui ansamblu de locuinţe sociale ale căror dimensiune, complexitate şi durată estimată a lucrărilor impun ca planificarea să se bazeze încă de la început pe stricta colaborare în cadrul unui grup de lucru alcătuit din delegaţi ai autorităţilor contractante, din experţi şi din executantul de lucrări care urmează a fi responsabil de executarea lucrărilor, se poate recurge la o procedură specială de atribuire, care ar asigura selectarea executantului de lucrări cel mai indicat de a fi integrat în acest grup.
    (2) Autorităţile contractante includ, în mod obligatoriu, în anunţul de participare o descriere cît mai exactă a lucrărilor pentru a permite executanţilor de lucrări interesaţi să aprecieze în mod real proiectul ce urmează a fi executat, precum şi criteriile de selecţie calitative şi organizatorice, condiţiile economice, sociale, juridice, financiare, tehnice şi personale pe care trebuie să le îndeplinească toţi ofertanţii.

    [Art.58 abrogat prin LP124 din 18.06.10, MO121-123/16.07.10 art.380]
   
Articolul 59. Anularea procedurii de achiziţie
    (1) Autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă, precum şi la solicitarea Agenţiei, în urma controlului efectuat, are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică şi, în mod obligatoriu, înainte de data încheierii contractului, în următoarele cazuri:
    a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, respectiv numărul de ofertanţi este mai mic decît cel minim, prevăzut pentru fiecare procedură de prezenta lege;
    b) nici unul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
    c) în cazul achiziţiilor publice de lucră
ri, valoarea tuturor ofertelor este mai mare sau mai mică cu cel puţin 15 la sută decît valoarea estimativă a lucrărilor, calculată de către autoritatea contractantă în modul stabilit;
   
[Art.59 al.(1), lit.c) modificată prin LP140 din 15.06.12, MO149-154/20.07.12 art.490]
    d) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, care:
    - sînt depuse după data-limită de prezentare a ofertelor;
    - nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
    - conţin, în propunerea financiară, preţuri care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate temeinic;
    - conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
    - prin valoarea inclusă în propunerea financiară, fiecare dintre ele a depăşit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice respectiv;
    e) circumstanţe excepţionale afectează procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice sau fac imposibilă încheierea contractului;
    f) s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hotărîrea definitivă a instanţei judecătoreşti.
    (2) După data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică şi după data încheierii contractului, anularea procedurii de achiziţie, în cazurile prevăzute la alin.(1), se efectuează doar de către Agenţie.
    (3) Decizia de anulare a procedurii de achiziţie publică nu generează vreo obligaţie a autorităţii contractante sau a Agenţiei faţă de participanţii la procedura de achiziţie, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă şi asigurării executării contractului.
    (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 2 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.
Capitolul VII
PARTICULARITĂŢILE ACHIZIŢIIlOR PUBLICE
DE SERVICII DE CONSULTANŢĂ
    Articolul 60. Atragerea ofertelor de servicii de consultanţă
    (1) În toate cazurile cînd există îndoieli privind faptul dacă obiectul achiziţiei este un bun ori un serviciu, achiziţia va fi tratată ca o achiziţie de bunuri.
    (2) Autoritatea contractantă atrage ofertele de servicii sau cererile pentru preselecţie prin anunţuri în Buletinul achiziţiilor publice şi în mijloacele de informare în masă de difuzare internaţională. În anunţuri se indică denumirea şi sediul autorităţii contractante, descrierea succintă a serviciilor solicitate, modalitatea primirii documentelor de solicitare a ofertelor de servicii sau a documentelor de preselecţie şi cuantumul plăţii pentru ele, dacă aceasta se percepe.
    (3) Autoritatea contractantă nu va aplica prevederile alin.(2) în cazul în care:
    a) serviciile solicitate sînt disponibile unui număr restrîns de operatori economici, cu condiţia solicitării de oferte tuturor operatorilor economici vizaţi;
    b) cheltuielile necesare examinării şi evaluării unui număr mare de oferte sînt neproporţionale costului serviciilor solicitate, cu condiţia atragerii de oferte ale unui număr suficient de operatori economici pentru a se asigura o concurenţă efectivă;
    c) solicitarea directă este unica metodă de asigurare a confidenţialităţii sau este cerută de interese naţionale, cu condiţia prevăzută la lit.b).
    (4) La achiziţionarea serviciilor de consultanţă pot fi invitaţi consultanţi calificaţi.
    (5) Autoritatea contractantă va oferi operatorilor economici documentele de solicitare a ofertelor de servicii sau documentele de preselecţie, conform procedurii şi cerinţelor expuse în anunţ sau, în cazurile prevăzute la alin.(3), nemijlocit operatorilor economici. Taxa pe care autoritatea contractantă o poate percepe pentru oferirea documentelor de solicitare a ofertelor sau a documentelor de preselecţie va include numai cheltuielile de tipărire şi de livrare a lor către operatorul economic. În cazul cînd se iniţiază proceduri de preselecţie, autoritatea contractantă prezintă documentele de solicitare a ofertelor fiecărui operator economic preselectat care a achitat taxa pentru solicitare.
    Articolul 61. Documentele de solicitare a ofertelor de
                         servicii  de consultanţă
    Structura şi conţinutul documentelor de solicitare a ofertelor de servicii de consultanţă sînt stabilite de documentaţia standard aprobată de Guvern.
    Articolul 62.Criteriile de evaluare a ofertelor de servicii
                         de consultanţă
    Autoritatea contractantă aprobă criteriile de evaluare a ofertelor de servicii de consultanţă, valoarea relativă a acestora şi modul de aplicare a criteriilor. Aceste criterii se aduc la cunoştinţa operatorilor economici prin documentul de solicitare a ofertelor şi se referă la:
    a) datele de calificare, experienţa, reputaţia, fiabilitatea şi competenţa profesională şi managerială a operatorului economic şi a personalului angajat în prestarea de servicii;
    b) eficacitatea ofertei;
    c) preţul ofertei, inclusiv cheltuielile auxiliare sau aferente;
    d) necesităţile apărării şi ale securităţii naţionale.
    Articolul 63. Procedura de selectare a ofertelor de
                         servicii de consultanţă
    (1) Dacă autoritatea contractantă decide să folosească procedura de selectare a ofertelor de servicii de consultanţă fără negocieri, ea stabileşte anumite cerinţe faţă de caracteristicile calitative şi tehnice ale ofertelor conform criteriilor, altele decît preţul, expuse în solicitarea ofertelor şi evaluează fiecare ofertă după aceste criterii, folosind procedura descrisă în documentele de solicitare a ofertelor. Cîştigătoare este declarată oferta cu o evaluare optimă combinată (cu punctaj maxim), conform criteriilor menţionate la art.62.
    (2) În cazul cînd hotărăşte să aplice procedura de selectare a ofertelor de servicii de consultanţă prin negocieri consecutive cu ofertanţii, autoritatea contractantă:
    a) stabileşte nivelul de cerinţe conform prevederilor alin.(1);
    b) invită la negocierile privind preţul ofertei ofertantul care a atins punctajul maxim conform alin.(1);
    c) informează ofertantul despre încetarea negocierilor în cazul imposibilităţii obţinerii unui preţ acceptabil;
    d) invită la negocieri ofertantul care s-a plasat pe locul al doilea conform punctajului stabilit; în cazul cînd nu se încheie contract nici cu acest ofertant, îi invită la negocieri pe ceilalţi ofertanţi, conform ordinii descrescătoare a punctajului lor, pînă se ajunge la încheierea unui contract sau pînă se resping toate ofertele.
    Articolul 64. Confidenţialitatea
    (1) Autoritatea contractantă examinează ofertele în mod confidenţial.
    (2) Negocierile efectuate au un caracter confidenţial. Nici una dintre părţile participante la negocieri nu va divulga unui terţ, fără consimţămîntul celeilalte părţi, informaţiile ce ţin de chestiunile abordate în cadrul negocierilor.
Capitolul VIII
CONTRACTUL DE ACHIZIŢII PUBLICE.
DAREA DE SEAMĂ PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIŢIE
    Articolul 65. Principiile de atribuire a contractului de
                          achiziţii publice
    Contractul de achiziţii publice se atribuie în temeiul următoarelor principii:
    a) respectarea legii, ordinii de drept, bunelor moravuri şi eticii profesionale;
    b) selectarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic;
    c) asigurarea protecţiei mediului şi susţinerea programelor sociale în procesul executării contractului.
    Articolul 66. Facilităţi la atribuirea contractului de
                         achiziţii publice
    La adjudecarea contractului de achiziţii publice vor fi avantajaţi operatorii economici care au ca obiectiv, direct sau indirect, încurajarea formării profesionale la locul de muncă, încadrarea în muncă a şomerilor, a tinerilor şi a persoanelor cu dificultăţi de integrare, reducerea nivelului şomajului, formarea profesională a şomerilor şi a tinerilor, protecţia mediului, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi securitatea muncii, dezvoltarea mediului rural şi formarea profesională a agricultorilor, protejarea şi susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv pe perioada de executare a contractului şi în condiţii de subcontractare. Aceste facilităţi se expun în invitaţia de participare.
    Articolul 67. Contractul de achiziţii publice
    (1) Contractul de achiziţii publice se încheie conform procedurilor de achiziţie prevăzute de prezenta lege, pentru întreaga sumă atribuită unei achiziţii pe an, în temeiul planului de achiziţie.
    (2) În cadrul procedurii de achiziţie prin licitaţie, înştiinţarea ofertantului cîştigător şi încheierea contractului de achiziţie se efectuează în conformitate cu art.47.
    (3) În cazul utilizării unor alte metode de achiziţie, ofertanţii sînt informaţi, la momentul solicitării ofertelor, despre condiţiile de încheiere a contractului de achiziţie.
    (4) Se interzice, la momentul încheierii contractului de achiziţie, modificarea unor elemente ale ofertei cîştigătoare, impunerea de noi cerinţe ofertantului cîştigător sau implicarea oricărui alt ofertant decît cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
    (5) Termenul sau termenele de executare a contractului, avînd în vedere necesităţile rezonabile ale autorităţii contractante, se vor calcula luînd în considerare complexitatea achiziţiei preconizate, cantitatea subcontractată anticipat şi timpul real solicitat pentru producerea, stocarea şi transportarea bunurilor de la punctele de furnizare sau pentru prestarea serviciilor.
    (6) Condiţiile de executare a contractului nu vor cuprinde clauze, direct sau indirect, discriminatorii.
   
(61) Părţile îşi vor asuma angajamente contractuale concrete în vederea respectării stricte, depline şi necondiţionate a contractului. Nerespectarea acestor angajamente atrage răspundere în condiţiile legii şi ale clauzelor contractului.
    [Art.67 al.(61) introdus prin LP142 din 14.06.13, MO161-166/26.07.13 art.512]
   
(7) După încheiere, contractul de achiziţii publice se prezintă, în termen de 5 zile, Agenţiei spre examinare şi înregistrare, însoţit de documentele ce confirmă desfăşurarea procedurii de achiziţie respective.
  
  (8) Contractul de achiziţii publice, înregistrat de Agenţie, se înregistrează în Trezoreria de Stat sau în una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor. Contractele care nu au fost înregistrate în modul stabilit nu au putere juridică.
   
[Art.67 al.(8) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
Articolul 68. Subcontractarea
    În caietul de sarcini, autoritatea contractantă poate solicita ofertantului să indice, în oferta sa, partea din contract pe care intenţionează să o subcontracteze unor terţi, precum şi subcontractanţii propuşi, inclusiv întreprinderile mici şi mijlocii, alţi subcontractanţi, după caz. Această precizare nu scuteşte de responsabilităţi ofertantul principal.
    Articolul 69. Interzicerea divizării sau măririi achiziţiilor
    (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziţia prin încheierea de contracte separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie decît procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu prezenta lege, în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată. Excepţie constituie achiziţia de bunuri şi servicii sezoniere, care impune încheierea unor contracte separate pe diferite perioade de timp. Pentru achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, contractul poate fi încheiat pentru întreaga achiziţie, însă realizarea lui urmează a fi asigurată în limitele alocaţiilor anuale prevăzute în aceste scopuri şi precizate anual în contract.
    (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul să mărească volumul bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, stabilit de contractele încheiate, pentru a evita efectuarea unor noi achiziţii, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege.

    (3) Se interzice cesiunea de creanţă (datorie), precum şi modificarea oricărui element al contractului încheiat sau introducerea unor elemente noi dacă asemenea acţiuni sînt de natură să schimbe condiţiile ofertei care au constituit temei pentru selectarea acesteia şi să majoreze valoarea ei.
    [Art.69 al.(3) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
 
  
(4) În cazul contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, se permite ajustarea periodică a valorii contractului, conform procedurii stabilite de Guvern, luînd în considerare schimbarea preţurilor la componentele preţului de cost al bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul contractului.
    (5) Operatorul economic execută necondiţionat clauzele contractului încheiat, respectînd cerinţele de calitate şi preţul stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale atrage după sine răspunderea operatorului economic conform legislaţiei şi clauzelor contractului.
    (6) Faţă de conducătorul autorităţii contractante care nu a aplicat sau nu a întreprins acţiuni de aplicare a sancţiunilor faţă de operatorul economic ce nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător clauzele contractului, organele abilitate cu funcţii de control aplică sancţiuni în conformitate cu legislaţia.
    [Art.69 al.(6) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
Articolul 70. Darea de seamă privind procedura
                         de achiziţie
    (1) Darea de seamă privind procedura de achiziţie este întocmită de către autoritatea contractantă şi este prezentată Agenţiei în termen de 5 zile de la data încheierii contractului. Darea de seamă va conţine:
    a) descrierea succintă a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor pentru care autoritatea contractantă a solicitat oferte;
    b) data şi numerele de înregistrare ale invitaţiilor remise direct operatorilor economici, denumirea operatorilor economici invitaţi, denumirea şi datele pentru relaţii ale ofertanţilor, precum şi denumirea şi datele pentru relaţii ale operatorului economic cu care este încheiat contractul de achiziţie, preţul acestui contract;
   
[Art.70 al.(1), lit.b) modificat prin LP77 din 12.04.12, MO103/29.05.12 art.347]
   
c) datele de calificare ale ofertanţilor;
    d) preţul ofertei sau temeiul determinării lui, expunerea succintă a altor condiţii esenţiale ale fiecărei oferte şi ale contractului de achiziţie;
    e) rezumatul evaluării şi comparării ofertelor, ţinîndu-se cont de aplicarea marjei preferenţiale;
    f) decizia respectivă cu argumentele de rigoare, în cazul în care toate ofertele sînt respinse;
    g) expunerea motivelor alegerii metodei respective de achiziţie, în cazul procedurilor de achiziţie prin alte metode decît licitaţiile deschise;
    h) decizia şi temeiurile în cazul aplicării unor proceduri de achiziţie, altele decît licitaţiile deschise, dacă procedurile respective nu s-au soldat cu încheierea unui contract de achiziţie;
    i) motivele respingerii, în cazul respingerii ofertei conform prevederilor art.30;
    j) expunerea motivelor alegerii procedurii de selectare, în cazul achiziţiei de servicii;
    k) expunerea motivelor aplicării metodei respective, în cazul procedurilor de achiziţie în care se solicită atragerea directă a ofertelor de servicii;
    l) expunerea motivelor restricţiilor, în cazul procedurilor de achiziţie în care autoritatea contractantă a limitat participarea operatorilor economici;
    m) rezumatul demersurilor în care s-au solicitat explicaţii referitoare la documentele de preselecţie sau la documentele de licitaţie, rezumatul răspunsurilor la ele, precum şi expunerea rezumativă a oricărei modificări operate în aceste documente.
    (2) Informaţiile specificate la alin.(1) lit.a) şi b) se acordă la solicitarea oricărei persoane, după acceptarea ofertei sau după terminarea procedurii de achiziţie care nu s-a soldat cu încheierea unui contract de achiziţie.
    (3) Informaţiile specificate la alin.(1) lit.c)-h) şi m) se prezintă la cererea operatorilor economici care au prezentat oferte ori au depus cereri pentru preselecţie, după acceptarea ofertei sau după terminarea procedurii de achiziţie ce nu s-a soldat cu încheierea unui contract de achiziţie. Cu excepţia cazurilor în care instanţa de judecată o cere, autoritatea contractantă nu divulgă informaţiile specificate la alin.(1) lit.c)-e) şi m) dacă divulgarea acestora contravine legislaţiei şi intereselor statului, prejudiciază interesele comerciale legitime ale părţilor sau împiedică concurenţa loială.
Capitolul IX
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI RĂSPUNDEREA JURIDICĂ
Secţiunea 1. Soluţionarea litigiilor
    Articolul 71. Dreptul la contestare
    (1) Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de prezenta lege.
    (2) Obiect al contestaţiei nu poate fi:
    a) alegerea procedurii de selectare a ofertelor de servicii de consultanţă;
    b) limitarea participării la procedura de achiziţie, prevăzută la art.15 alin.(1);
    c) decizia de respingere a tuturor ofertelor;
    d) lipsa de referinţe la prezenta lege, la alte acte legislative şi normative privind procedura de achiziţie, precum şi lipsa avizului privind dreptul la contestare.
    (3) Contestaţiile privind invitaţiile de participare la licitaţie şi documentaţia de licitaţie pot fi depuse pînă la deschiderea de către autoritatea contractantă a pachetelor cu oferte.
    Articolul 72. Depunerea şi examinarea contestaţiei
    (1) Operatorul economic, în termen de pînă la 10 zile calendaristice de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţie o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.
    (2) Agenţia nu examinează contestaţiile depuse după expirarea termenului prevăzut la alin.(1).
    (3) Contestaţia este depusă în formă scrisă şi trebuie să conţină:
    a) denumirea completă a operatorului economic, numele şi prenumele reprezentantului acestuia, copia documentului ce confirmă împuternicirile, adresa juridică şi datele pentru contact;
    b) denumirea autorităţii contractante, adresa juridică şi datele pentru contact;
    c) esenţa şi temeiul contestaţiei cu indicarea drepturilor şi intereselor legitime ale depunătorului contestaţiei, încălcate în cadrul procedurilor de achiziţie;
    d) nomenclatorul documentelor anexate la contestaţie.
    (4) În procesul examinării contestaţiei, Agenţia:
    a) va iniţia, după caz, procedura de soluţionare a contestaţiei pe cale amiabilă;
    b) va admite contestaţia integral sau parţial;
    c) va respinge contestaţia integral sau parţial;
    d) va solicita reevaluarea ofertelor;
    e) va lua alte măsuri de soluţionare a contestaţiei în conformitate cu legislaţia.
    (5) Contestaţia poate fi soluţionată pe cale amiabilă, la propunerea Agenţiei şi/sau a operatorului economic participant la procedurile de achiziţie, cu invitarea tuturor operatorilor economici implicaţi în procedura de contestare. Soluţionarea amiabilă a contestaţiei se finalizează prin întocmirea procesului-verbal respectiv, semnat de către toţi participanţii.
    (6) În cazul în care, în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării contestaţiei, aceasta nu este soluţionată amiabil conform prevederilor alin.(5), Agenţia emite, în termen de pînă la 20 de zile calendaristice de la data depunerii contestaţiei, o decizie argumentată, conţinînd măsurile de redresare a situaţiei ce vor fi luate în cazul în care contestaţia se adevereşte integral sau parţial.
    (7) Autoritatea contractantă este responsabilă de repararea prejudiciilor pe care le-a cauzat operatorului economic prin acţiuni ilegale, confirmate de hotărîrea definitivă a instanţei judecătoreşti competente, printr-o decizie nelegitimă sau prin aplicarea unei proceduri nelegitime, însă nu poartă răspundere pentru venitul ratat sau pentru posibilitatea ratată de a obţine beneficii.
    Articolul 73. Procedura de examinare a contestaţiei
    (1) Agenţia înştiinţează autoritatea contractantă şi toţi operatorii economici care participă la procedura de achiziţie despre conţinutul contestaţiei imediat după primirea acesteia.
    (2) Agenţia este în drept să solicite de la autoritatea contractantă, iar aceasta va prezenta, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, toate documentele necesare pentru examinarea contestaţiei depuse şi, după caz, explicaţii în scris pe marginea acesteia.
    (3) Operatorul economic sau autoritatea publică ale cărei interese sînt sau pot fi lezate prin procedura de contestare are dreptul să participe la această procedură. Operatorul economic care nu a participat la procedura de contestare nu poate să facă ulterior contestaţii în probleme similare.
    (4) Agenţia va lăsa contestaţia fără examinare şi va emite decizia pe marginea ei în cazul în care contestaţia:
    a) a fost depusă cu încălcarea termenului stabilit;
    b) nu corespunde cerinţelor specificate la art.72 alin.(3).
    (5) În cazul în care contestaţia nu corespunde cerinţelor specificate la art.72 alin.(3), Agenţia restituie contestaţia autorului acesteia şi stabileşte un termen de 2 zile lucrătoare pentru rectificări. Dacă rectificările nu vor fi făcute în termenul stabilit, Agenţia va lăsa contestaţia fără examinare şi îl va lipsi pe autorul acesteia de dreptul de a depune o nouă contestaţie.
    (6) Agenţia va examina contestaţia şi va emite decizia pe marginea ei în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, pe baza documentelor prezentate sau în urma examinării contestaţiei în cadrul unei şedinţe deschise, la care sînt invitaţi în scris şi participă cel puţin reprezentantul Agenţiei, autorul contestaţiei, autoritatea contractantă şi, după caz, ofertantul cîştigător. În procesul examinării contestaţiei, Agenţia este în drept să invite experţi în domeniu care vor prezenta rapoarte în scris şi/sau verbale în şedinţa de examinare a contestaţiei.
    (7) În cazul neprezentării la şedinţa anunţată a uneia sau a ambelor părţi în procedura de contestaţie, Agenţia va examina contestaţia şi va emite decizia respectivă pe baza documentelor prezentate.
    (8) Decizia Agenţiei se remite, în decursul a 3 zile lucrătoare de la data emiterii, operatorului economic care a depus contestaţia şi oricărui alt operator economic sau autoritate publică care a participat la procedura de contestare. Contestaţia şi decizia se aduc imediat la cunoştinţa tuturor persoanelor interesate, cu condiţia nedivulgării informaţiei, dacă divulgarea contravine legislaţiei şi intereselor publice, prejudiciază interesele comerciale legale ale părţilor sau împiedică concurenţa loială.
    (9) Examinarea contestaţiei încetează, prin întocmirea procesului-verbal respectiv, în legătură cu:
    a) lăsarea contestaţiei fără examinare, în cazurile prevăzute la alin.(4);
    b) retragerea contestaţiei de către autor;
    c) recunoaşterea de către autoritatea contractantă a contestaţiei drept întemeiată;
    d) respingerea contestaţiei prin decizia Agenţiei;
    e) soluţionarea contestaţiei pe cale amiabilă în modul stabilit la art.72 alin.(5).
    (10) Dacă Agenţia nu emite decizia în termenul stabilit sau dacă operatorul economic nu este satisfăcut de decizia luată, acesta are dreptul să intenteze o acţiune în instanţa de contencios administrativ competentă, după care Agenţia pierde competenţa soluţionării contestaţiei.
    Articolul 74. Suspendarea procedurii de achiziţie
    (1) La depunerea în termenul stabilit a contestaţiei, Agenţia, la cererea operatorului economic care a depus contestaţia sau din oficiu, poate dispune suspendarea încheierii/executării contractului de achiziţii publice dacă această contestaţie este esenţială şi conţine declaraţia care, dovedită fiind, confirmă că:
    a) fără o astfel de suspendare operatorul economic va suporta prejudicii;
    b) există probabilitatea satisfacerii acestei contestaţii;
    c) suspendarea nu va cauza prejudicii părţilor implicate în procedura de achiziţie.
    (2) Agenţia dispune suspendarea, prevăzută la alin.(1), pînă la încetarea examinării contestaţiei în temeiurile stipulate la art.73 alin.(9). După expirarea termenului suspendării, prevăzut în prezentul alineat, autoritatea contractantă este obligată să încheie contractul de achiziţii publice conform cerinţelor specificate la art.47.
    (3) Suspendarea nu se aplică în cazul cînd Agenţia consideră că interesele publice urgente, cum ar fi cele ce ţin de siguranţa şi securitatea naţională, funcţionarea instituţiilor publice, prestarea serviciilor publice, cer prelungirea achiziţiilor.
 Secţiunea a 2-a. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei
privind achiziţiile publice

    Articolul 75. Formele răspunderii
    Încălcarea legislaţiei privind achiziţiile publice atrage după sine răspunderea disciplinar
ă (inclusiv materială), civilă, contravenţională şi penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   
[Art.75 modificat prin LP77 din 12.04.12, MO103/29.05.12 art.347]

Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 76
    (1) Prezenta lege intră în vigoare după 3 luni de la data publicării.
    (2) La intrarea în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30 aprilie 1997.
    (3) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    - va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    - va asigura elaborarea şi aprobarea actelor normative prevăzute de prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr.96-XVI. Chişinău, 13 aprilie 2007.