LEGE Nr. 64 din 16.03.2007 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat : 20.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 054     art Nr : 252
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - La articolul 47 din Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, dispoziţia alineatului patru se completează cu următorul text: ", practicarea activităţii farmaceutice fără utilizarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a circulaţiei medicamentelor, exploatarea necorespunzătoare cerinţelor stabilite pentru acest sistem, eliberarea medicamentelor din întreprinderile farmaceutice şi/sau prezenţa în stocul farmaciilor şi filialelor lor a medicamentelor fără etichete cu fîşie latentă  -".
Art.II - Legea nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59-61, art.200), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.  La articolul 8:
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Nomenclatorul de stat serveşte drept bază pentru elaborarea Clasificatorului medicamentelor, utilizat în diverse sisteme informaţionale automatizate, şi este ţinut de Agenţia Medicamentului."
2.  Articolul 143 se completează cu litera f), cu următorul cuprins:
"f) practicării repetate, după aplicarea amenzii prevăzute de legislaţie, a activităţii farmaceutice fără utilizarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a circulaţiei medicamentelor, exploatării necorespunzătoare cerinţelor stabilite pentru acest sistem, eliberării medicamentelor din întreprinderile farmaceutice şi/sau prezenţei în stocul farmaciilor şi filialelor lor a medicamentelor fără etichete cu fîşie latentă. Prin exploatarea necorespunzătoare cerinţelor stabilite pentru sistemul informaţional automatizat de evidenţă a circulaţiei medicamentelor se  subînţelege  exploatarea incompletă şi/sau incorectă a acestui sistem, operarea de modificări voluntare, inclusiv la aparatul de casă şi/sau în dările de seamă, neprezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă obţinute în cadrul sistemului menţionat."
3. Articolul 16 se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Organele abilitate de Guvern elaborează şi implementează sisteme informaţionale automatizate ce asigură plasarea pe piaţa farmaceutică doar a medicamentelor supuse controlului calităţii şi fabricate sau importate în mod legal."
4. Articolul 201 se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Toate întreprinderile şi instituţiile farmaceutice, indiferent de forma juridică de organizare, de tipul de proprietate şi de subordonare, eliberează medicamente numai cu condiţia reflectării circuitului în sistemul informaţional automatizat de evidenţă a circulaţiei medicamentelor şi aplicării etichetelor cu fîşie latentă."
Art.III. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului I, care va fi pus în aplicare începînd cu 1 octombrie 2007, şi a punctului 2 din articolul II, care va fi pus în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2008.

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Marian LUPU

Nr.64-XVI. Chişinău, 16 martie 2007.