LEGE Nr. 63 din 16.03.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat : 13.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 051     art Nr : 243     Promulgat : 05.04.2007

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.7, art.210), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 11:
la  alineatul (3), sintagma  "Ministerul   Sănătăţii"  se  înlocuieşte  cu  textul "Guvern, la propunerea Ministerului Sănătăţii";
alineatele (4) şi (8) vor avea următorul cuprins:
"(4) Agenţia Medicamentului întreprinde măsuri în vederea asigurării autorizării medicamentelor, altor produse farmaceutice în termen de pînă la 90 de zile de la data depunerii cererii de autorizare."
"(8)  Ministerul Sănătăţii este în drept să permită importul medicamentelor şi altor produse farmaceutice neautorizate în cazul în care acestea sînt solicitate pentru a fi folosite ca mostre la etapa de autorizare, pentru cercetări preclinice, studii de bioechivalenţă şi studii clinice, precum şi ca materiale destinate prezentării la expoziţii, congrese, conferinţe, simpozioane etc."
2. La articolul 111:
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Medicamentele autohtone, substanţele medicamentoase, adjuvanţii şi alte substanţe de origine locală sau de import, utilizate în producţia autohtonă de medicamente, sînt scutite de plata pentru autorizare şi pentru modificările efectuate după înregistrare."
alineatul (4) se exclude.
3. La articolul 23, alineatul (2) se exclude.
Art.II. - La articolul 4 din Legea nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.52-53, art.368), cu modificările ulterioare:
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Informaţia de pe ambalajele medicamentelor produse de către producătorii autohtoni se expune în limba de stat sau în limba de stat şi în una din limbile de circulaţie internaţională, iar în cazul medicamentelor de import - în limba de stat sau în una din limbile de circulaţie internaţională."
articolul se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Instrucţiunile de utilizare a medicamentelor se expun în limba de stat sau în limba de stat şi în limba rusă. Controlul veridicităţii informaţiei expuse în instrucţiunile de utilizare a medicamentelor se asigură la etapa eliberării documentelor ce confirmă calitatea medicamentelor."
Art.III. - La articolul 15 din Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-XIV din 8 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.119-120, art.838), cu modificările ulterioare, alineatele (2) şi (4) se exclud.
Art.IV. - La articolul 8 alineatul (1) punctul 31) din Legea nr.451-XV din  30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.836), cu modificările ulterioare, cuvîntul "private" se înlocuieşte cu textul "indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare a acestora".
Art.V. - La articolul 4 alineatul (3) din Legea nr.94-XV din 1 aprilie 2004 pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială din 8 februarie), cu modificările ulterioare, după cuvintele "cooperaţiei de consum" se introduce textul ", precum şi farmaciile care prepară medicamente,".
 
PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI      Marian LUPU
 
Nr.63-XVI. Chişinău, 16 martie 2007.