LEGE Nr. 142 din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I

Publicat : 29.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 101-103     art Nr : 476     Data intrarii in vigoare : 07.07.2005

Art.1. - Se aprobă Nomenclatorul domeniilor de formare profesionalăşi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I, expus în anexele nr.1 şi nr.2, părţi integrante ale prezentei legi.
Art.2. - Studiile superioare de licenţă se organizează pe domenii de formare profesională (specialităţi) în conformitate cu Nomenclatorul nominalizat, cu excepţia domeniilor reglementate în Uniunea Europeană prin norme speciale.
Art.3. - Guvernul:
va întreprinde măsurile necesare în vederea aplicării Nomenclatorului nominalizat, parte componentă a standardelor de stat în domeniul pregătirii cadrelor, în instituţiile de învăţămînt superior de stat şi private, începînd cu anul de studii 2005-2006, pentru studenţii admişi la anul I;
va asigura, exclusiv în instituţiile de învăţămînt de stat, pregătirea cadrelor la domeniile de formare profesională "Administraţie publică", "Medicină", "Farmacie", "Militărie" şi cele ce ţin de menţinerea ordinii publice şi securitatea statului;
va stabili modul de coordonare a cotei de pregătire a cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior private şi în cele de stat pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii.
Art.4. - Nomenclatorul specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate, aprobat prin Legea nr.1070-XIV din 22 iunie 2000, rămîne în vigoare pentru instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, precum şi pentru studenţii instituţiilor de învăţămînt superior admişi la studii pînăîn anul 2004-2005, care îşi vor finaliza studiile în conformitate cu prevederile acestui nomenclator.
Art.5. -  Prezenta lege se pune în aplicare de la data adoptării.

 
 
PREŞEDINTELE 
PARLAMENTULUI                                        Marian  LUPU

 
Chişinău, 7 iulie  2005.
Nr.142-XVI.
 
 

 

 
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin LP100 din 21.05.15, MO144-149/12.06.15 art.282]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP63 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.284; în vigoare 01.06.14]
    [Anexa nr.1 modificată prin  LP156 din 28.06.13, MO152-158/19.07.13 art.481]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP233 din 25.10.12, MO242-244/23.11.12 art.775]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP86 din 13.04.12, MO92/15.05.12 art.316]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP178 din 15.07.10, MO135-137/03.08.10 art.480]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP70-XVI din 28.03.08, MO117-118/09.07.10 art.353]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP165-XVI din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.514]

 
Anexa nr.2
 
Nomenclatorul specialităţilor
 
pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior
la domeniul 7 "Sănătate",  reglementat special în cadrul
 Uniunii Europene


Codul şi denumirea domeniului fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii Codul şi denumirea domeniului  general de studiu Codul şi denumirea specialităţii /domeniului  de formare profesională iniţială (studii superioare de specialitate) Numărul creditelor de studiu
7 Sănătate
71 Medicină
711 Medicină generală 360
712 Stomatologie 300
713 Sănătate publică 300
714 Pediatrie 360
721 Farmacie
721 Farmacie 300