LEGE Nr. 424 din 16.12.2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător

Publicat : 01.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 16     Data intrarii in vigoare : 01.02.2005
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articolul 1. Obiectul prezentei legi
Prezenta lege stabileşte principiile şi acţiunile necesare pentru revizuirea cadrului normativ în scopul eliminării şi evitării reglementărilor care nu corespund legislaţiei şi care nu sînt orientate spre economia de piaţă, precum şi pentru asigurarea stabilităţii şi calităţii reglementării activităţii de întreprinzător întru evitarea barierelor în mediul de afaceri.
Articolul 2. Principiile de bază ale revizuirii şi
                    optimizării cadrului normativ de reglementare
                   a activităţii de întreprinzător
Revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător au la bază următoarele principii:
a) transparenţa şi stabilitatea reglementării activităţii de întreprinzător;
b) prezumţia respectării actelor normative de către întreprinzători; tratarea în favoarea întreprinzătorului a îndoielilor apărute la aplicarea legislaţiei ce ţine de activitatea de întreprinzător;
c) neimplicarea în activitatea de întreprinzător, inclusiv neadmiterea suspendării acestei activităţi, cu excepţia cazurilor expres reglementate de lege;
d) finanţarea ministerelor, departamentelor, autorităţilor administraţiei publice locale, altor autorităţi administrative, precum şi inspectoratelor, agenţiilor, serviciilor şi altor instituţii aferente şi/sau subordonate cu funcţii de reglementare, control şi inspecţie de stat (în continuare - autorităţi ale administraţiei publice ) de la buget, cu excepţia cazurilor reglementate de lege;
e) delimitarea funcţiilor de reglementare, control şi inspecţie de stat ale autorităţilor administraţiei publice de funcţiile de prestare a serviciilor de evaluare a conformităţii şi altor servicii prestate contra plată;
f) neadmiterea stabilirii şi perceperii de către autorităţile administraţiei publice a altor taxe pentru serviciile de eliberare a licenţelor, autorizaţiilor şi altor acte privind activitatea de întreprinzător, decît taxele expres stabilite în legi şi/sau hotărîri ale Parlamentului şi Guvernului, adoptate în conformitate cu prevederile legislaţiei, cu indicarea serviciului şi mărimii taxei pentru acest serviciu;
g) neadmiterea stabilirii şi solicitării unor alte documente pentru eliberarea licenţelor, autorizaţiilor şi altor acte privind activitatea de întreprinzător, decît a documentelor stabilite expres şi exhaustiv în legi, precum şi în hotărîri şi/sau ordonanţe ale Guvernului, adoptate în conformitate cu prevederile legislaţiei, neadmiterea încălcării termenelor fixate.
Articolul 3. Revizuirea actelor oficiale
(1)  Toate actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice (în continuare - acte oficiale) sînt supuse revizuirii în condiţiile prezentei legi. Revizuirea actelor oficiale constă în analiza conţinutului lor pentru evaluarea corespunderii principiilor economiei de piaţă.
(2)  Fiecare act oficial este examinat după următoarele criterii:
a) legalitatea actelor oficiale (corespunderea lor conţinutului şi scopului legii, publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova pentru actele normative ale autorităţii publice centrale);
b) corespunderea principiilor stabilite la art.2;
c) respectarea cerinţelor Legii privind actele normative ale Guvernului, precum şi Legii privind administraţia publică locală.
(3) În urma revizuirii, actele oficiale se înscriu în Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător (în continuare - Registru), deţinut de Ministerul Economiei.
(4) Registrul este alcătuit conform unui model, aprobat de Comisia de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, în baza următoarelor date:
a) data adoptării, numărul, denumirea şi conţinutul actului oficial;
b) denumirea autorităţii administraţiei publice care a emis actul oficial;
c) datele despre înscrierea în Registrul de stat al actelor juridice;
d) datele despre publicarea actului oficial (dacă publicarea este prevăzută de lege);
e) datele despre modificarea sau completarea actului oficial.
(5) Revizuirea actelor oficiale se efectuează în 3 etape.
Articolul 4. Revizuirea actelor oficiale la etapa I
(1  În termen de o lună din data intrării în vigoare a prezentei legi, fiecare autoritate a administraţiei publice examinează actele oficiale din domeniul său de activitate în baza criteriilor stabilite la art.3 alin.(2).
(2) Fiecare autoritate a administraţiei  publice întocmeşte o listă a actelor oficiale conform unui model stabilit de Comisia de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător (în continuare - Comisia), instituită de Guvern, cu implicarea tuturor părţilor interesate. Pentru realizarea sarcinilor ce îi revin, Comisia instituie un grup de lucru din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei  publice şi ai sectorului privat.
(3) În decursul a 15 zile după expirarea termenului fixat la alin.(1), fiecare autoritate a administraţiei  publice prezintă Ministerului Economiei Lista actelor oficiale şi textele integrale ale acestora, inclusiv pe suport electronic.
(4) Fiecare act oficial este însoţit de o notă informativă prin care se justifică includerea lui în Lista actelor oficiale în baza criteriilor stabilite la art.3 alin.(2).
Articolul 5. Revizuirea actelor oficiale la etapa a II-a
(1) În termen de 3 luni după expirarea termenului indicat la art.4 alin.(1), grupul  de lucru examinează actele oficiale şi notele informative, prezentate de autorităţile administraţiei publice, în baza criteriilor stabilite la art.3 alin.(2), şi decide pentru fiecare act în parte înscrierea lui în Registru. Autorităţile administraţiei publice care au prezentat Lista actelor oficiale participă la examinare.
(2) Fiecare autoritate a administraţiei publice are dreptul să conteste în faţa Comisiei decizia grupului  de lucru cu privire la neînscrierea actelor oficiale în Registru. Soluţionarea contestaţiilor se efectuează în termen de o lună din data depunerii lor, dar nu mai tîrziu de expirarea termenului stabilit la art.6 alin.(1).
(3) Dacă actul oficial corespunde criteriilor stabilite la art.3 alin.(2), dar nu este publicat conform legislaţiei în vigoare, autoritatea administraţiei publice asigură, în modul stabilit de legislaţie, publicarea actului în termenul indicat la alin.(1). În caz contrar, actul oficial menţionat nu este înscris în Registru.
Articolul 6. Revizuirea actelor oficiale la etapa a III-a
(1) În termen de o lună după expirarea termenului indicat la art.5 alin.(1), grupul de lucru va informa şi va asigura condiţiile pentru participarea organizaţiilor şi persoanelor interesate la revizuirea actelor oficiale.
(2) În termen de 15 zile după expirarea termenului indicat în alin.(1), grupul  de lucru elaborează versiunea finală a Registrului, iar Comisia aprobă proiectul acestuia şi îl înaintează Guvernului spre aprobare.
Articolul 7. Dispoziţii tranzitorii şi finale
(1) Din data intrării în vigoare a prezentei legi, actele oficiale ale autorităţilor administraţiei publice  nu vor avea putere juridică şi nu vor putea fi invocate dacă nu vor fi publicate conform legislaţiei.
(2) Din data intrării în vigoare a prezentei legi, reglementarea activităţii de întreprinzător se efectuează în exclusivitate prin legi şi/sau hotărîri ale Parlamentului, hotărîri şi/sau ordonanţe ale Guvernului şi/sau acte oficiale ale autorităţilor administraţiei publice, adoptate conform prevederilor legislaţiei care stabilesc limita competenţelor autorităţilor respective. Actele oficiale în cauză trebuie să corespundă principiilor stabilite la art.2 şi să fie publicate  conform legislaţiei în vigoare.
(3) O dată cu aprobarea Registrului, Guvernul şi alte autorităţi ale administraţiei publice respective abrogă actele oficiale neînscrise în Registru.
(4) Ministerul Economiei:
a) asigură înscrierea în Registru a actelor oficiale publicate conform legislaţiei. Accesul la Registru prin Internet este liber;
b) în termen de 6 luni din data intrării în vigoare a prezentei legi, va elabora şi va prezenta în modul stabilit proiectul de Lege cu privire la principiile de bază şi la mecanismul de reglementare a activităţii de întreprinzător.
(5) Din data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerele şi departamentele vor examina legile care reglementează domeniile lor de activitate pentru evaluarea corespunderii lor principiilor stabilite la art.2 şi vor prezenta Ministerului Economiei propuneri cu privire la modificarea lor.
(6) Guvernul, în termen de 15 zile după finalizarea îndeplinirii prevederilor prezentei legi, va prezenta Parlamentului o informaţie despre rezultatele lucrului efectuat.
(7) Prezenta lege intră în vigoare după o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                  Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 16 decembrie 2004.
Nr.424-XV.