HOTĂRÎRE Nr. 806 din 06.10.2014 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2014-2015

Publicat : 10.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 297-309     art Nr : 850

    În temeiul art.7 şi 9 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.23-XVI din 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 54-56, art. 250), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2014-2015 (se anexează).
    2. Se recomandă consiliilor municipale Chişinău şi Bălţi, administraţiei unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi consiliilor raionale să modifice programele teritoriale de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2014-2015 în conformitate cu Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2014-2015.
    3. Autorităţile publice centrale vor modifica planurile operaţionale privind implementarea prevederilor Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2011-2015 în conformitate cu Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2014-2015.
    4. Se stabileşte că finanţarea Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2014-2015 se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor bugetului public naţional, precum şi din alte surse conform legislaţiei.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.
    6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1143 din 16 decembrie 2010 „Privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2011-2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 254-256, art. 1286).

    PRIM-MINISTRU                                                            Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                              Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                                            Anatol Arapu
    Ministrul justiţiei                                                               Oleg Efrim

    Nr. 806. Chişinău, 6 octombrie 2014.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.806
din 6 octombrie 2014
PROGRAMUL NAŢIONAL
de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor
cu transmitere sexuală pentru anii 2014-2015
Capitolul I. Introducere
    1. În conformitate cu clasificarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), infecţia HIV/SIDA în Republica Moldova se află în stadiul de epidemie concentrată, preponderent în anumite grupuri cu risc sporit de infectare, cum ar fi utilizatorii de droguri injectabile, bărbaţii care practică sex cu bărbaţi, lucrătoarele sexului comercial.
    2. În situaţia epidemică creată, activităţile de prevenire vor fi prioritizate pe reducerea transmiterii HIV din populaţiile-ţintă. Avînd în vedere că majoritatea utilizatorilor de droguri injectabile, lucrătoarelor sexului comercial, bărbaţilor care practică sex cu bărbaţi, partenerii şi clienţii lor sînt tineri, Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2014-2015 (în continuare – Program) va pune accent pe prestarea serviciilor esenţiale unora dintre cei mai vulnerabili şi marginalizaţi tineri din ţară. Adiţional, Moldova va oferi tratament, îngrijiri şi suport persoanelor care trăiesc cu HIV, ceea ce nu poate fi acoperit totalmente din bugetul sistemului de sănătate.
    3. Guvernul, prin intermediul prezentului Program va asigura coordonarea măsurilor de răspuns la infecţia HIV şi infecţiile cu transmitere sexuală pentru perioada 2014-2015.
    4. Activităţile prioritare din cadrul Programului vor fi transpuse în planurile operaţionale care vor ghida procesul de implementare.
    5. Republica Moldova este parte a Angajamentelor Globale la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, Obiectivul 6 „Stoparea răspîndirii HIV/SIDA şi TB pînă în 2015 şi redresarea tendinţei actuale”, la Declaraţia de Angajament a Sesiunii Speciale a Asambleei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) în HIV/SIDA din 2001, iniţiativei de acces universal şi cadrului strategic de rezultate. În acelaşi timp, Programul este elaborat pentru susţinerea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate 2008-2017, Politicii Naţionale de Sănătate, Strategiei Naţionale antidrog pe anii 2014-2015 şi Strategiei Naţionale în Sănătatea Reproducerii pentru anii 2005 – 2015.
Capitolul II. Analiza situaţiei actuale
    6. Infecţia cu HIV prezintă o problemă majoră de sănătate publică în Republica Moldova. La 1 ianuarie 2014, în Republica Moldova erau înregistrate cumulativ 8557 cazuri de infecţie cu HIV. În 2013, incidenţa infecţiei HIV la 100 mii populaţie a constituit în republică 17,99 cazuri, inclusiv 13,68 în teritoriile din dreapta Nistrului şi  46,91 în teritoriile de est. Către finele anului 2013 prevalenţa infecţiei HIV a constituit 173,43 cazuri la 100 mii populaţie, inclusiv pe malul drept – 129,89 şi în teritoriile de est – 463,25 (indicele prevalenţei a fost calculat din numărul persoanelor cu HIV în viaţă). Cei mai înalţi indici ai prevalenţei se înregistrează în Slobozia – 1970, Grigoriopol – 1368,42, Rîbniţa – 1237,52, Tiraspol – 838,28, Bălţi – 704,07, Bender – 388,53, Camenca – 329,65. Ratele incidenţei şi prevalenţei infecţiei cu HIV sînt deosebit de înalte în teritoriile de est. Aceşti indicatori înalţi în teritoriile din est sînt deosebit de îngrijorători, deoarece reprezintă unii din cei mai înalţi în Europa. Programul intenţionează să acopere întregul teritoriu al republicii, precum şi să susţină răspunsurile adecvate şi eficiente la HIV în teritoriile din est.
    7. La 1 ianuarie 2014, 81,90% dintre  cazurile cumulative înregistrate s-au depistat la persoane cu vîrsta cuprinsă între 15 şi 39 ani, 58% printre bărbaţi şi 42% – femei, în 2013, 5 % calea de transmitere a fost raportată – utilizarea drogurilor injectabile, 91,4% – sexuală.
    8. Datele supravegherii epidemiologice de generaţia a II (2009-2010) denotă că 99,3% din utilizatorii de droguri injectabile raportează utilizarea echipamentului de injectare steril la ultima injectare, doar o treime (33%)  raportează utilizarea consecventă a echipamentului de injectare steril, indicator care include şi schimbul indirect al seringilor pe parcursul ultimei luni. Utilizarea echipamentului de injectare steril a fost mai înaltă printre utilizatorii de droguri injectabile cu vîrsta mai mare de 25 de ani. Utilizarea prezervativelor de către utilizatorii de droguri injectabile la ultimul contact sexual cu parteneri ocazionali a fost raportată de 36%. Ratele raportate ale utilizării prezervativelor au fost mai mici printre utilizatorii de droguri injectabile femei decît bărbaţi. Ratele utilizării prezervativelor de către utilizatori de droguri injectabile la ultimul contact sexual a constituit 12,2% în cazul femeilor şi 40,5% în cazul bărbaţilor din Chişinău, 34,1% ─ femei şi 53,2% ─ bărbaţi din Bălţi şi 34,6% ─ femei şi 37,7% ─ bărbaţi din Tiraspol. Utilizarea prezervativelor cu parteneri sexuali la ultimul contact sexual în rîndurile lucrătoarelor sexului comercial a fost de 91,3%, iar în rîndurile bărbaţilor care practică sex cu bărbaţi – 61,9%.
    9. Actualmente, infecţia cu HIV afectează în egală măsură atît bărbaţii cît şi femeile. Această schimbare s-a produs ca urmare a scăderii ratei de transmitere prin intermediul utilizării drogurilor injectabile şi creşterii transmiterii pe cale sexuală. Problemele legate de gender au fost considerate drept prioritare şi  au fost incluse în toate activităţile şi intervenţiile. În Program se pune accent pe intervenţiile axate pe aspectul de gender, precum şi asigurarea suportului psihologic, consilierea şi testarea, planificarea familiei şi prevenirea sarcinilor nedorite.
    10. Prezentul Programl, de asemenea, se referă la controlul şi prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală, care rămîn a fi o problemă semnificativă în Moldova. Incidenţa raportată de sifilis a constituit 70,4 la 100.000 populaţie în 2010 şi 64,6 în 2012. Incidenţa raportată a gonoreei a constituit 36,0 la 100.000 populaţie în 2010 şi 39,9 în 2012. În aspect epidemiologic, sînt importante formele latente de sifilis, care constituie 55,7% din numărul total de cazuri. Tinerii cu vîrsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani se consideră deosebit de vulnerabili la sifilis şi gonoree, cu incidenţa 157,8 cazuri pentru sifilis şi 101,9 cazuri pentru gonoree la 100.000 populaţie în anul 2012.
    11. Evaluarea rezultatelor Programului naţional de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pe anii 2006-2010, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 948 din 5 septembrie 2005, a demonstrat actualitatea acestei probleme, contribuind la fortificarea şi mobilizarea resurselor naţionale şi externe pentru realizarea şi extinderea strategiilor şi activităţilor de prevenire, supraveghere şi control, tratament, îngrijiri şi suport pentru persoanele cu HIV şi membrii familiilor lor. Activităţile şi rezultatele scontate ale Programului s-au bazat pe lecţiile învăţate din programul anterior, inclusiv necesitatea de a se axa mai mult pe populaţiile-cheie cu risc sporit de transmitere a infecţiei HIV, partenerii şi clienţii lor sexuali. Necesitatea de a pune accent sporit pe populaţiile-cheie a fost, de asemenea, una dintre constatările evaluării comune efectuate în iunie–iulie 2011. Activităţile şi prevederile Programului sînt susţinute tehnic şi financiar de organizaţii internaţionale, Fondul Global SIDA/Tuberculoza/Malaria şi alţi donatori.
    12. Cadrul normativ privind interzicerea discriminării persoanelor infectate/afectate cu/de HIV sau vulnerabile la infecţie este elaborat şi ajustat în conformitate cu standardele internaţionale, se bazează pe principiul respectării drepturilor omului şi demnităţii umane şi constituie baza pentru implementarea intervenţiilor comprehensive, multidisciplinare şi intersectoriale din cadrul Programului.
    13. Monitorizarea şi supravegherea epidemiologică a infecţiei HIV se află permanent în atenţia organelor de resort. Pentru sporirea accesului populaţiei la servicii de consiliere şi testare voluntară şi confidenţială, în cadrul sistemului de sănătate a fost creat serviciul de consiliere şi testare voluntară. Pe parcursul anului 2012 au fost testate la HIV 327000 persoane, în 2013 – respectiv 266000 persoane. Supravegherea epidemiologică, tratamentul antiretroviral şi a infecţiilor oportuniste, îngrijirile paliative, prevenirea transmiterii infecţiei materno-fetale se efectuează conform protocoalelor naţionale, elaborate în conformitate cu recomandările OMS. Este asigurat accesul universal al persoanelor cu HIV şi al bolnavilor cu SIDA la tratament antiretroviral.
    14. În colaborare cu societatea civilă se realizează 49 programe şi proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor, de prevenire, reabilitare şi asistenţă psihosocială, de terapie de substituţie cu metadonă, în rîndurile utilizatorilor de droguri injectabile, deţinuţilor, migranţilor şi altor grupuri cu risc sporit de infectare, conform standardelor OMS, UNAIDS, Oficiului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC).
Capitolul III. Managementul Programului
    15. Scopul prezentului Program este de a reduce transmiterea infecţiei cu HIV şi infecţiilor cu transmitere sexuală, în special în populaţiile-ţintă, precum şi de a reduce impactul negativ al epidemiei HIV.
    16. Obiectivele Programului:
Obiectivul 1. Prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV şi infecţiilor
cu transmitere sexuală, în special în populaţiile-ţintă
    Prezentul obiectiv se axează pe continuitatea prevenirii transmiterii infecţiei cu HIV în populaţiile-ţintă (utilizatorii de droguri injectabile, lucrătoarele sexului comercial, bărbaţii care practică sex cu bărbaţi, deţinuţii) prin accesul la programe de diminuare a riscului şi acoperirea acestei categorii în proporţie de nu mai puţin de 60% din numărul estimat, precum şi pe prevenire a transmiterii infecţiei de la aceste populaţii în populaţia generală.
    Produse:
    Produsul 1. Către anul 2015, cel puţin 60% din populaţiile-ţintă (utilizatorii de droguri injectabile, lucrătoarele sexului comercial şi bărbaţii care practică sex cu bărbaţi) au fost testaţi la HIV şi îşi cunosc rezultatul (valoarea de bază 18%).
    Indicator: Rata populaţiilor-ţintă (utilizatorii de droguri injectabile, lucrătoarele sexului comercial şi bărbaţii care practică sex cu bărbaţi), care au fost testaţi la HIV în ultimele 12 luni şi îşi cunosc rezultatul.
    Activităţi:
    1.1. Extinderea accesului pentru utilizatorii de droguri injectabile şi partenerii lor, lucrătoarele sexului comercial şi clienţii lor şi bărbaţii care practică sex cu bărbaţi la consiliere şi testare la HIV, inclusiv prin utilizarea testelor rapide  pe bază de salivă şi oferind servicii de consiliere şi testare în cadrul proiectelor de reducere a riscurilor;
    1.2. Promovarea serviciilor de consiliere şi testare voluntară prin  elaborarea, editarea şi distribuirea materialelor informative;
    1.3. Extinderea accesului la  serviciile de consiliere şi testare voluntară în instituţiile departamentale şi specializate;
    1.4. Consolidarea mecanismelor de referire la centre de sănătate prietenoase tinerilor, ONG-uri, medici de familie etc;
    1.5. Promovarea testării şi consilierii la HIV la iniţiativa lucrătorului medical (inclusiv servicii TB, narcologice, dermatovenerologice etc.);
    1.6. Utilizarea serviciilor de consiliere şi testare voluntară la HIV care să se axeze pe prevenirea transmiterii HIV de la populaţiile-cheie la partenerii şi clienţii lor sexuali.
    Produsul 2. Către 2015, 17 instituţii penitenciare acoperite cu programe de prevenire HIV şi infecţii cu transmitere sexuală, inclusiv în teritoriile din est (valoarea de bază 9).
    Indicatori: Numărul instituţiilor penitenciare acoperite cu programe de prevenire HIV şi infecţiilor cu transmitere sexuală.
    Numărul de seringi distribuite per utilizatori de droguri injectabile în instituţiile penitenciare.
    Numărul de prezervative distribuite per deţinut.
    Procentul utilizatorilor de droguri injectabile în instituţiile penitenciare care primesc tratament de substituţie cu metadonă.
    Activităţi:
    2.1. Extinderea programelor de prevenire HIV şi infecţiilor cu transmitere sexuală  în instituţiile  penitenciare prin acoperirea a încă o instituţie penitenciară cu terapie de substituţie cu metadonă, 8 penitenciare cu prezervative, 2 cu programe de reducere a riscurilor şi 2 cu servicii consiliere şi testare voluntară;
    2.2. Fortificarea acordării susţinerii psihosociale a utilizatorilor de droguri injectabile aflaţi în tratament cu metadonă în instituţiile penitenciare.
    Produsul 3. Către 2015, tratamentul de substituţie acordat în 4 teritorii administrative pentru cel puţin 1500 persoane. 
    Indicatori:
    Numărul de teritorii în care se acordă tratament de substituţie cu metadonă (valoarea de bază 2).
    Procentul de persoane acoperite cu terapie de substituţie (valoarea de bază 352).
    Activitate:
    Deschiderea a două centre de tratament de substituţie cu metadonă şi menţinerea celor două existente.
    Produsul 4. Către 2015, cel puţin 60% din utilizatorii de droguri injectabile acoperiţi cu servicii de prevenire în cadrul programelor de reducere a riscurilor (valoarea de bază 45%) în 25 teritorii administrative (valoarea de bază 20).
    Indicatori:
    Rata utilizatorilor de droguri injectabile acoperiţi cu servicii de prevenire în cadrul programelor de reducere a riscurilor.
    Numărul de teritorii acoperite cu programe de reducere a riscurilor.
    Activităţi:
    4.1. Extinderea numărului şi a capacităţii programelor de reducere a riscurilor pentru asigurarea accesului utilizatorilor de droguri injectabile şi partenerilor lor la servicii de prevenire HIV şi infecţiilor cu transmitere sexuală  şi la tratament de substituţie în teritoriile de est şi sud;
    4.2. Utilizarea programelor de reducere a riscurilor pentru a se axa pe prevenirea transmiterii HIV de la populaţiile-ţintă la partenerii lor sexuali, de exemplu, prin distribuirea prezervativelor;
    4.3. Lucrul în parteneriat cu farmaciile pentru distribuirea echipamentului de injectare steril către utilizatorii de droguri injectabile.
    Produsul 5. Către 2015, servicii de prevenire a HIV printre bărbaţii care practică sex cu bărbaţi disponibile în 3 teritorii administrative (valoarea de bază 1) şi cel puţin 40% bărbaţi care practică sex cu bărbaţi acoperiţi cu servicii de prevenire (valoarea de bază 3,9%).
    Indicatori:
    Numărul de teritorii care oferă servicii de prevenire a infecţiei HIV pentru bărbaţii care practică sex cu bărbaţi.
    Rata bărbaţilor care practică sex cu bărbaţi acoperiţi cu servicii de prevenire a infecţiei HIV.
    Activităţi:
    5.1. Deschiderea punctelor care oferă servicii de prevenire HIV pentru bărbaţii care practică sex cu bărbaţi în 2 teritorii administrative şi fortificarea capacităţii prestatorilor de servicii;
    5.2. Fortificarea acordării de consiliere şi testare voluntară pentru bărbaţii care practică sex cu bărbaţi;
    5.3.Utilizarea programelor de prevenire pentru bărbaţii care practică sex cu bărbaţi în scopul prevenirii transmiterii HIV în mediul populaţiilor-ţintă.
    Produsul 6. Către 2015, cel puţin 60% din lucrătoarele sexului comercial acoperite cu servicii de prevenire în cadrul programelor de prevenire (valoarea de bază 26%) şi servicii de prevenire HIV în rîndurile lucrătoarelor sexului comercial disponibile în 6 teritorii administrative (valoarea de bază 4).
    Indicatori:
    Rata lucrătoarelor sexului comercial acoperite cu servicii de prevenire HIV.
    Numărul de teritorii administrative care oferă servicii de prevenire HIV pentru lucrătoarele sexului comercial.
    Activităţi:
    6.1. Asigurarea accesului lucrătoarelor sexului comercial şi clienţilor lor la servicii de prevenire HIV, inclusiv în teritoriile din est;
    6.2. Utilizarea programelor de prevenire pentru lucrătoarele sexului comercial şi clienţilor lor în scopul prevenirii transmiterii HIV de la populaţiile-ţintă la clienţii lor.
    Rezultat:
    Rezultatele prezentului obiectiv vor fi apreciate în cadrul supravegherii epidemiologice de generaţia a II-a  şi activităţilor Programului şi vor fi atinşi către 2015 următorii indicatori: 
    procentajul utilizatorilor de droguri injectabile care au folosit echipament de injectare steril, inclusiv schimbul indirect, la ultima injectare – >99,0%;
    procentajul utilizatorilor de droguri injectabile care au folosit echipament de injectare steril, inclusiv schimbul indirect, pe parcursul ultimei luni – >50,0%;
    procentajul utilizatorilor de droguri injectabile care primesc terapie substitutivă cu metadonă – >20%;
    numărul de seringi distribuite unei persoane care injectează droguri pentru un an, pe punct de schimb de seringi – >200;
    procentajul utilizatorilor de droguri injectabile care au raportat utilizarea prezervativului la ultimul contact sexual  – >55,0%;
    procentajul lucrătoarelor sexului comercial care au raportat utilizarea prezervativului în contactul sexual cu cel mai recent client – >90,0%;
    procentajul bărbaţilor care practică sex cu bărbaţi care au raportat utilizarea prezervativului la ultimul contact de sex anal cu partenerul de acelaşi gen – >75,0%;
    procentajul utilizatorilor de droguri injectabile care au raportat folosirea prezervativului la toate contactele sexuale din ultima lună – >40,0%;
    procentajul lucrătoarelor sexului comercial care au raportat folosirea prezervativului la toate contactele sexuale din ultima lună – >75,0%;
    procentajul bărbaţilor care practică sex cu bărbaţi care au raportat utilizarea prezervativului la toate contactele sexuale din ultima lună – >50,0%.
    Impact
    Impactul în cadrul prezentului obiectiv va fi apreciat prin intermediul studiilor prevalenţei HIV printre populaţiile-ţintă şi statistica administrativă în populaţia generală cu valorile scontate către 2015: prevalenţa HIV printre utilizatori de droguri injectabile nu mai mare de 20%, printre lucrătoarele sexului comercial nu mai mare de 11%, printre bărbaţii care practică sex cu bărbaţi nu mai mare de 5%, printre deţinuţi nu mai mare de 3,5% şi printre populaţia generală nu mai mare de 0,44%.
Obiectivul 2. Reducerea impactului negativ al epidemiei HIV/SIDA,
în special oferind tratament, îngrijiri şi suport persoanelor care
trăiesc cu HIV/SIDA şi membrilor familiilor lor
    Prezentul obiectiv se axează pe reducerea impactului epidemiei HIV/SIDA, oferind tratament, îngrijiri şi suport persoanelor care trăiesc cu HIV şi membrilor familiilor lor. Prezentul obiectiv acoperă tratamentul infecţiei HIV cu terapie antiretrovirală, tratamentul coinfecţiilor, infecţiilor oportuniste, precum şi tratamentul antiretroviral în scopuri de prevenire, inclusiv transmiterii infecţiei HIV de la mamă la făt şi profilaxia postcontact. Îngrijirile şi suportul includ un şir larg de servicii, inclusiv îngrijirea paliativă a persoanelor care trăiesc cu HIV.
    Produse:
    Produsul 1. Către 2015, peste 4000 persoane care trăiesc cu HIV încadrate în tratament antiretroviral.
    Indicator: Numărul persoanelor care trăiesc cu HIV şi primesc terapie antiretrovirală.
    Activităţi:
    1.1. Extinderea numărului de teritorii unde sînt oferite servicii de tratament antiretroviral persoanelor care trăiesc cu HIV;
    1.2. Fortificarea sistemului de supraveghere şi monitorizare medicală a persoanelor diagnosticate cu infecţia HIV prin consolidarea echipelor multidisciplinare în baza cabinetelor teritoriale de tratament;
    1.3. Fortificarea sistemului de referire între infecţioniştii din teritorii şi cabinetele teritoriale de tratament;
    1.4. Operaţionalizarea sistemului informaţional de monitorizare şi evaluare (SIME-HIV) în vederea fortificării supravegherii epidemiologice şi medicale;
    1.5. Sporirea aderenţei la tratament antiretroviral prin implementarea programelor nutriţionale şi de suport psihosocial;
    1.6. Abordarea chestiunilor legate de rezistenţa la terapia antiretrovirală, oferind instruire personalului în rezistenţa antiretrovirală, asigurînd testarea necesară a rezistenţei şi efectuînd un studiu pentru a determina nivelul de rezistenţă a virusului la preparatele antiretrovirale la „pacienţi naivi”.
    Produsul 2. Către 2015, cel puţin 80% persoane cu HIV care necesită profilaxie cu Cotrimoxazol primesc acest preparat (valoarea de bază 73%).
    Indicator: Procentul de persoane infectate cu HIV cu CD4 mai mic de 200 care primesc profilaxie cu Cotrimoxazol.
    Activităţi:
    2.1. Asigurarea cu medicamente pentru profilaxia infecţiilor oportuniste, conform standardelor naţionale, în 8 puncte (valoarea de bază 7 puncte) şi în toate instituţiile de tratament a TB;
    2.2. Implementarea metodelor noi contemporane de diagnosticare a infecţiilor oportuniste şi a altor maladii asociate cu SIDA;
  nbsp;  2.3. Asigurarea cu medicamente pentru tratamentul infecţiilor oportuniste.
    Produsul 3. Către 2015, rata persoanelor care trăiesc cu HIV aflaţi sub supraveghere medicală în cabinetele teritoriale care au primit cel puţin un test CD4 şi ARN HIV în ultimul an constituie nu mai puţin de 70% (valoarea de bază 57%).
    Indicator: Procentul persoanelor care trăiesc cu HIV aflaţi sub supraveghere medicală în cabinetele teritoriale care au efectuat cel puţin un test CD4 şi ARN HIV pe parcursul ultimului an.
    Activităţi:
    3.1. Asigurarea monitorizării de laborator adecvate ale persoanelor care trăiesc cu HIV;
    3.2. Organizarea cursurilor de pregătire şi perfecţionare profesională a lucrătorilor medicali care oferă servicii persoanelor care trăiesc cu HIV;
    3.3. Efectuarea auditului datelor privind monitorizarea de laborator a persoanelor care trăiesc cu HIV pentru a le asigura validitatea.
    Produsul 4. Către 2015, în cel puţin 3 teritorii administrative persoanelor care trăiesc cu HIV li se oferă îngrijiri paliative la domiciliu şi în condiţii de staţionar în cadrul secţiei specializate (valoarea de bază 0).
    Indicator:
    Numărul de teritorii administrative şi secţii specializate care acordă îngrijiri paliative persoanelor care trăiesc cu HIV la domiciliu.
    Activităţi:
    4.1. Acordarea îngrijirilor paliative la domiciliu şi în condiţii de staţionar;
    4.2.Fortificarea parteneriatului între instituţiile medico-sanitare publice, instituţiile medico-sanitare private şi ONG-uri în vederea prestării îngrijirilor paliative.
    Produsul 5. Către 2015, pentru cel puţin 5000 persoane care trăiesc cu HIV şi membrilor familiilor lor se oferă asistenţă psihosocială şi juridică (valoarea de bază 3717).
    Indicator: Numărul persoanelor care trăiesc cu HIV şi membrii familiilor lor care primesc susţinere psihosocială şi juridică.
    Activităţi:
    5.1. Asigurarea continuităţii suportului psihosocial persoanelor care trăiesc cu HIV;
    5.2. Asigurarea copiilor infectaţi cu HIV şi copiilor orfani cu asistenţă socială şi psihosocială conform criteriilor naţionale;
    5.3. Oferirea suportului juridic persoanelor care trăiesc cu HIV în cazul cînd le sînt încălcate drepturile ce au legătură cu statutul HIV/SIDA;
    5.4. Organizarea şi desfăşurarea a cel puţin unei campanii de advocacy anual;
    5.5. Asigurarea accesului la susţinere psihosocială, reabilitare şi asistenţă juridică pentru utilizatorii de droguri injectabile, inclusiv cei din programe de tratament cu metadonă care intră în careva programe de reabilitare şi doresc integrare în societate.
    Produsul 6. Către 2015, cel puţin 95% din gravidele HIV pozitive sînt acoperite cu tratament profilactic antiretroviral (valoarea de bază 82%).
    Indicator: Procentul gravidelor cu HIV care au primit tratament profilactic antiretroviral.
    Activităţi:
    6.1. Operaţionalizarea testării şi consilieri la HIV a gravidelor în cadrul cabinetelor consiliere şi testare voluntară în toate teritoriile administrative, inclusiv în toate maternităţile.
    6.2. Asigurarea accesului la tratament antiretroviral profilactic gravidelor HIV pozitive prin fortificarea mecanismelor de referire la cabinetele teritoriale de tratament.
    Produsul 7. Către 2015, toate persoanele în situaţii de risc de infectare cu HIV din cele care s-au adresat au primit profilaxie postcontact (valoarea de bază 100%).
    Indicator: Procentul persoanelor în situaţii de risc de infectare cu HIV din cele care s-au adresat au primit profilaxie postcontact.
    Activităţi:
    7.1. Sporirea numărului de instituţii medico-sanitare publice asigurate cu preparate antiretrovirale pentru profilaxie postcontact de la 7 la 8;
    7.2. Asigurarea cu profilaxie postcontact a lucrătorilor medicali, persoanelor care au fost violate şi celor cu expunere accidentală.
    Rezultat
    Rezultatele în baza prezentului obiectiv vor fi apreciate prin acoperirea cu terapia antiretrovirală, tratamentul coinfecţiei TB/HIV şi asigurarea cu medicamente antiretrovirale pentru prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt  şi vor fi atinşi către 2015 următorii indicatori: 
    procentul adulţilor şi copiilor cu infecţie HIV avansată care primesc terapie antiretrovirală nu mai puţin de 50%;
    procentul celor care au avut cel puţin o dată CD4 mai puţin de 350/mm3  şi care primesc terapie antiretrovirală nu mai puţin de 85%;
    procentul pacienţilor primar diagnosticaţi cu HIV şi cu CD4 mai puţin de 350/mm3 în momentul diagnosticării nu mai mult de >43%;
    procentul utilizatorilor de droguri injectabile care primesc terapie antiretrovirală din numărul utilizatorilor de droguri injectabile care trăiesc cu HIV nu mai puţin de 30%;
    procentul pacienţilor cu coinfecţia  TB/HIV care au primit tratament pentru TB şi HIV nu mai puţin de 60%;
    procentul gravidelor cu HIV care au primit tratament profilactic antiretroviral nu mai puţin de 95%;
    procentul copiilor născuţi de la mame infectate cu HIV care au fost testaţi virusologic la HIV în primele 2 luni de viaţă nu mai puţin de 90%.
    Impact
    Impactul în cadrul prezentului obiectiv va fi măsurat prin utilizarea indicatorilor de impact GARPR privind supravieţuirea persoanelor care trăiesc cu HIV şi care primesc terapia antiretrovirală, precum şi rata transmiterii HIV de la mamă la făt cu valorile scontate către 2015: procentul adulţilor şi copiilor cu HIV care sînt în viaţă şi primesc tratament timp de 12 luni după iniţierea terapiei antiretrovirale nu mai puţin de 88%, după 24 luni – nu mai puţin de 80%, după 60 luni – nu mai puţin de 75% şi procentul copiilor HIV pozitivi născuţi din mame infectate cu HIV – nu mai mult de 2%.
Obiectivul 3. Promovarea activităţilor comune în prevenirea
infecţiei cu HIV cu alte programe
    Prezentul obiectiv se axează pe promovarea sinergiilor cu alte programe de sănătate, educaţionale şi de învăţămînt. Activităţile de prevenire a hepatitelor virale şi siguranţa sîngelui sînt acoperite cu programe naţionale, pe cînd în infecţiile cu transmitere sexuală nu există un program naţional separat şi aceste activităţi sînt parte integrantă a prezentului Program.
    Produse:
    Produsul 1. Către 2015, nu mai puţin de 40% din populaţiile-ţintă din cadrul programelor de prevenire a HIV sînt acoperite cu vaccinarea împotriva hepatitei virale B (valoarea de bază 0).
    Indicator: Procentul populaţiilor-ţintă din cadrul programelor de prevenire HIV acoperiţi cu vaccinare împotriva hepatitei virale B.
    Activitate:
    Asigurarea accesului utilizatorilor de droguri injectabile şi partenerilor acestora, lucrătoarelor sexului comercial şi clienţilor acestora şi bărbaţilor care practică sex cu bărbaţi la serviciile de imunizare contra hepatitei virale B prin referire la instituţiile medico-sanitare.
    Produsul 2. Către 2015, nu mai puţin de 10% persoane care trăiesc cu HIV şi care sînt eligibile pentru tratamentul specific, primesc tratament specific gratuit pentru hepatita virală C (valoarea de bază – 0).
    Indicator: Procentul pacienţilor cu coinfecţia HIV şi hepatita virală C eligibili pentru tratament specific al hepatitei virale C şi care primesc acest tratament.
    Activitate:
    Asigurarea medicamentelor pentru tratamentul specific împotriva hepatitei virale C.
    Produsul 3. Către 2015, cel puţin 95% din populaţiile-ţintă (utilizatorii de droguri injectabile şi partenerii acestora, lucrătoarele sexului comercial şi clienţii acestora, bărbaţii care practică sex cu bărbaţi) diagnosticaţi cu sifilis primesc tratament adecvat gratuit în instituţiile medico-sanitare publice (valoarea de bază 95%).
    Indicator: Rata populaţiilor-ţintă diagnosticate cu sifilis care primesc tratament adecvat gratuit în instituţii medico-sanitare publice.
    Activităţi:
    3.1. Asigurarea accesului la testarea, diagnosticarea şi tratamentul sifilisului pentru utilizatorii de droguri injectabile şi partenerii acestora, lucrătoarele sexului comercial şi clienţii acestora şi bărbaţii care practică sex cu bărbaţi prin intermediul tratamentului sindromal pentru pacienţii cu risc sporit de infectare;
    3.2. Fortificarea sistemului de referire pentru persoanele cu infecţii cu transmitere sexuală.
    Produsul 4. 100% din mostrele de sînge sînt testate la HIV şi sifilis conform protocoalelor naţionale (valoarea de bază 100%).
    Indicator: Procentul mostrelor de sînge testate la HIV şi sifilis conform protocoalelor naţionale.
    Activitate:
    Asigurarea siguranţei sîngelui pentru transfuzie privind HIV şi infecţii cu transmitere sexuală.
    Impact şi rezultat
    Impactul şi rezultatele în cadrul prezentului obiectiv vor fi apreciate prin studii ale prevalenţei hepatitei şi sifilisului printre populaţiile-ţintă cu valorile scontate către 2015:  prevalenţa hepatitei virale  B printre utilizatorii de droguri injectabile nu mai mare de 5,9%, printre lucrătoarele sexului comercial nu mai mare de 4,5 %, printre bărbaţii care practică sex cu bărbaţi  nu mai mare de 3,8%, printre deţinuţi nu mai mare de 11,3%;  prevalenţa hepatitei virale  C printre utilizatori de droguri injectabile nu mai mare de 63 %, printre lucrătoarele sexului comercial nu mai mare de 11 %, printre bărbaţii care practică sex cu bărbaţi  nu mai mare de 3,0%, printre deţinuţi nu mai mare de 10,7%; prevalenţa sifilisului printre utilizatorii de droguri injectabile nu mai mare de 2 %, printre lucrătoarele sexului comercial nu mai mare de 3,9 %, printre bărbaţii care practică sex cu bărbaţi  nu mai mare de 7,7%, printre deţinuţi nu mai mare de 8,5%.
    Obiectivul 4. Crearea unui sistem eficient de management
al Programului
    Prezentul obiectiv se axează pe asigurarea unui management efectiv şi eficient al Programului prin coordonarea unui şir larg de părţi interesate şi parteneri în implementare, inclusiv instituţii de stat, organizaţii ale societăţii civile şi persoanele care trăiesc cu HIV. Se tinde spre asigurarea unor niveluri adecvate de finanţare pentru Program din resurse interne şi donatoare. Aceasta include generarea şi managementul informaţiilor strategice prin intermediul unor studii speciale şi sisteme eficiente de monitorizare şi evaluare.
    Produse:
    Produsul 1. Asigurarea coordonării şi managementului operaţional.
    Indicatori:
    Numărul anual de şedinţe ale Consiliului naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei (valoarea de bază 3).
    Numărul anual de şedinţe ale grupurilor tehnice de lucru (valoarea de bază 24).
    Numărul anual de şedinţe ale comisiei de experţi (valoarea de bază 0).
    Activităţi:
    1.1. Desfăşurarea şedinţelor trimestriale ale Consiliului naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu tramsmitere sexuală şi de control al tuberculozei cu implicare multisectorială pentru a asigura o monitorizare eficientă a Programului;
    1.2. Desfăşurarea întrunirilor trimestriale ale grupurilor tehnice de lucru (monitorizare şi evaluare, tratament şi îngrijire pentru persoanele care trăiesc cu HIV, comunicare şi prevenţie, supraveghere epidemiologică şi de santinelă HIV/SIDA şi a infecţiilor cu transmitere sexuală, grupuri vulnerabile, consiliere şi testare voluntară la HIV şi hepatitele virale B şi C, asistenţă şi protecţie socială pentru persoanele afectate TB/HIV, educaţie şi tineret) cu implicare multisectorală;
    1.3. Implementarea mecanismelor de feedback şi de raportare pe marginea realizării deciziilor grupurilor tehnice de lucru  şi ale Consiliului naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu tramsmitere sexuală şi de control al tuberculozei;
    1.4. Evaluarea anuală de către Consiliul naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu tramsmitere sexuală şi de control al tuberculozei şi grupurilor tehnice de lucru;
    1.5. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor partenerilor implicaţi în Program şi incorporarea acestora într-un plan operaţional;
    1.6. Asigurarea transparenţei deciziilor luate prin utilizarea Internetului şi a buletinelor informaţionale;
    1.7. Consolidarea capacităţii operaţionale şi de management.
    Produsul 2. Către 2015, ponderea resurselor publice pentru cheltuielile în HIV/SIDA s-a majorat cel puţin pînă la 20% (valoarea de bază 10%).
    Indicator: Cota cheltuielilor pentru HIV finanţate din resursele naţionale.
    Activităţi:
    2.1. Alocarea mijloacelor financiare pentru tratamentul antiretroviral şi activităţi de prevenire din contul bugetului de stat;
    2.2. Elaborarea unui instrument pentru managementul financiar şi raportare;
    2.3. Pledoarii în vederea obţinerii finanţării de stat pentru a acoperi costul studiilor de cercetare.
    Produsul 3. Sisteme solide şi eficiente de monitorizare şi evaluare
    Indicator: Evaluarea Programului: evaluarea la mijloc de termen şi evaluarea finală, precum şi prin sisteme de evaluare şi monitorizare.
    Activităţi:
    3.1. Implementarea Planului naţional multisectorial de activităţi pentru monitorizare şi evaluare;
    3.2. Fortificarea capacităţii de monitorizare de rutină şi audit intern a Programului;
    3.3. Instituirea unui mechanism de audit extern şi validare a calităţii datelor;
    3.4. Fortificarea capacităţilor intersectoriale în vederea implementării atribuţiilor conferite prin intermediul Manualului operaţional de monitorizare şi evaluare;
    3.5. Consolidarea implementării sistemelor informaţionale de monitorizare şi evaluare computerizate;
    3.6. Asigurarea funcţionalităţii platformei web a bazei de date SIDATA;
    3.7. Efectuarea evaluărilor periodice de sistem în monitorizare şi evaluare.
    Produsul 4. Capacităţi consolidate ale comunităţilor în domeniul HIV/SIDA, inclusiv ale persoanelor care trăiesc cu HIV. 
    Indicator: Stigmatizare şi discriminare redusă a persoanelor care trăiesc cu HIV şi a populaţiilor-ţintă.
    Activităţi:
    4.1. Elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare a capacităţilor şi planului de consolidare a capacităţii personalului implicat în Program;
    4.2. Punerea în funcţiune a sistemelor de coordonare în cadrul sectorului neguvernamental.
    Produsul 5. Studii de supraveghere epidemiologică de generaţia a II-a cu accent pe grupuri de populaţie-cheie efectuate bienal.
    Indicator: Numărul de studii de supraveghere epidemiologică de generaţia a II-a efectuate (valoarea de bază 2).
    Activităţi:
    5.1. Extinderea ariei geografice a studiilor de supraveghere epidemiologică de generaţia a II-a, inclusiv în teritoriile din est;
    5.2. Realizarea cercetărilor operaţionale”.
    Impact şi rezultate:
    Impactul şi rezultatele în cadrul prezentului obiectiv vor fi evaluate cu ajutorul Indicatorului de Politici Naţionale Compuse, GARPR şi prin intermediul evaluărilor la mijloc de termen şi finale ale programului. Succesul prezentului obiectiv va fi evaluat prin măsura în care au fost atinse obiectivele 1 şi 2 ale Programului.
Capitolul IV. Principiile care ghidează răspunsul
naţional în infecţia HIV/SIDA şi domeniile prioritare de acţiune
    17. La baza elaborării Programului au stat principiile aplicate la nivel internaţional şi naţional pentru programele de sănătate publică:
    a) principiul 1: elaborarea răspunsului naţional în cazul infecţiei HIV/SIDA în baza dovezilor;
    b) principiul 2: abordarea bazată pe drepturile omului;
    c) principiul 3: asigurarea respectării principiului de gender;
    d) principiul 4: asigurarea accesului universal la profilaxie, tratament şi îngrijiri;
    e) principiul 5: asigurarea unui parteneriat eficient între instituţiile de stat, organizaţiile societăţii civile, reţelele persoanelor care trăiesc cu HIV şi organele sectorului privat în baza transparenţei şi colaborării reciproce, inclusiv accesul organizaţiilor comunitare la fondurile de stat şi locale; implicarea semnificativă a comunităţilor şi persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în procesul de elaborare, implementare şi evaluare a Programului, inclusiv consolidarea sistemelor comunitare;
    f) principiul 6: monitorizare şi evaluare.
    18. Programul este conceput ca un cadru complex,  intersectorial, care va ghida activităţile organizaţiilor implicate în răspunsul naţional pentru a reduce transmiterea HIV, în special printre subpopulaţiile-cheie şi pentru a reduce impactul negativ al epidemiei HIV. Din aceste considerente, accentul principal al eforturilor Republicii Moldova de prevenire a răspăndirii HIV vor fi axate pe reducerea transmiterii HIV printre aceste populaţii-cheie şi de a asigura că HIV nu se răspîndeşte din aceste populaţii în populaţia generală a ţării. În plus, Moldova va asigura tratament, îngrijiri şi susţinere persoanelor care trăiesc cu HIV.
    19. Implementarea prezentului Program se va axa pe următoarele domenii prioritare:
    a) fortificarea şi extinderea activităţilor de prevenire în rîndul populaţiei-cheie (utilizatori de droguri injectabile, bărbaţii care practică sex cu bărbaţi, lucrătoarele sexului comercial), partenerilor şi clienţilor;
    b) dezvoltarea infrastructurii şi a capacităţilor, inclusiv consolidarea societăţii civile, pentru sporirea accesului universal la asistenţă medicală şi la îngrijiri paliative prin descentralizarea tratamentului antiretroviral şi consolidarea serviciilor medicale, sociale şi paliative;
    c) dezvoltarea şi asigurarea funcţionalităţii unui sistem naţional interdepartamental şi multisectorial de coordonare, management şi monitoring al activităţilor ce ţin de controlul, prevenirea şi tratamentul infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală. Aceasta va include dezvoltarea capacităţilor Consiliului naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală  şi de control al tuberculozei şi grupurile tehnice de lucru;
    d) colectarea informaţiilor esenţiale strategice pentru managementul eficient al Programului prin cercetări operaţionale, implementarea sistemelor de supraveghere epidemiologică, supravegherea rezistenţei la terapia antiretrovirală, implementarea tehnologiilor informaţionale şi consolidarea capacităţilor diagnosticului de laborator;
    e) fortificarea capacităţilor resurselor umane prin educaţie formativă şi traininguri în domeniul HIV/SIDA atît în sectorul de stat, cît şi cel al societăţii civile;
    f) crearea unui mediu de suport prin pledoarie şi comunicare, dezvoltare instituţională şi promovarea drepturilor omului şi egalităţii de gen;
    g) efectuarea cercetărilor epidemiologice, clinice, sociale, comportamentale şi economice în infecţia HIV.
Capitolul V. Deţinătorii de drepturi, beneficiarii
şi implementarea Programului
    20. Beneficiarii Programului au fost identificaţi în funcţie de riscul relativ de infectare cu HIV în baza unei evaluări a vulnerabilităţii lor sociale şi comportamentale. Mărimea populaţiilor în cadrul fiecărui grup a fost estimată de autorităţile naţionale în parteneriat cu UNAIDS şi OMS. Prevalenţa probabilă în cadrul acestor populaţii, în baza menţinerii nivelurilor actuale de intervenţie, a fost modelată pentru perioada Programului propus.
    21.  Mecanismul de implementare a Programului se bazează pe activitatea Consiliului naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei.
    22. Responsabilitatea pentru participarea în cadrul Consiliului naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu tramsmitere sexuală şi de control al tuberculozei şi pentru implementarea activităţilor cu caracter sectorial revine ministerelor de resort.
    23. Consiliul naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu tramsmitere sexuală şi de control al tuberculozei îşi desfăşoară activitatea în baza unui parteneriat între instituţiile de stat, patronate, organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale, respectînd principiile transparenţei şi colaborării reciproce.
Capitolul VI. Prestarea şi implementarea serviciilor,
partenerii în implementare
    24. Prestatorii de servicii şi implementatorii vor coordona activitatea în probleme de implementare cu Consiliul naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu tramsmitere sexuală şi de control al tuberculozei. Transparenţa implementării activităţilor se va asigura prin funcţionalitatea site-ului web www.aids.md.
    25. Partenerii în implementare sînt organizaţiile guvernamentale şi cele ale societăţii civile:
    a) serviciile de sănătate publică şi privată pentru diagnosticarea de laborator, îngrijirea clinică, managementul pacienţilor, educaţia pentru sănătate etc.;
    b)  ONG-urile pentru implementarea activităţilor în rîndul populaţiei din grupurile de risc sporit, acordarea suportului persoanelor care trăiesc cu HIV etc.;
    c) organizaţiile persoanelor care trăiesc cu HIV şi comunităţile-cheie”;
    d) prestatorii de servicii sociale pentru transpunerea răspunsului la HIV în serviciile existente;
    e) grupurile de cercetare pentru organizarea studiilor.
    26. Autorităţile administraţiei publice şi organizaţiile responsabile de consolidarea capacităţilor sînt:
    a) Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului şi instituţiile abilitate;
    b) agenţiile tehnice ale ONU (UNAIDS, OMS, UNFPA, UNICEF etc.), prin acordarea asistenţei tehnice şi informarea asupra standardelor internaţionale;
    c) ONG-urile naţionale şi internaţionale, organizaţiile persoanelor care trăiesc cu HIV şi comunităţile-cheie;
    d) autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea.
Capitolul VII. Monitorizarea şi evaluarea
    27. Monitorizarea şi evaluarea Programului se efectuează de către Ministerul Sănătăţii, conform Planului naţional de monitorizare a Programului (anexa nr.1 la prezentul Program).
    28. Consiliul naţional de coordonare va întocmi un raport anual al progresului Programului care se va baza pe indicatorii şi obiectivele conţinute în Program şi se va axa pe evaluarea gradului de livrare a rezultatelor scontate.
    29. Principiul de bază în crearea indicatorilor-cheie este concentrarea pe „măsurarea progresului” în realizarea obiectivelor, rezultatelor şi componentelor de Program.
    30. Indicatorii elaboraţi reflectă, de asemenea, necesităţile naţionale pentru raportări, după cum au fost formulate în cadrul Raportului de ţară referitor la progresele înregistrate în implementarea Declaraţiei privind eliminarea HIV/SIDA (GARPR), Iniţiativei de Acces Universal şi Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului axate pe HIV/SIDA.
    31. Indicatorii au fost grupaţi în patru categorii: de produs (reflectă rezultatele directe ale activităţilor implementate la nivelul anterior (de exmplu: numărul de deţinuţi acoperiţi prin programe de prevenire HIV)); de proces (reflectă activităţile implementate în baza inputurilor utilizate (de exemplu: numărul de materiale distribuite)); de rezultat (reflectă modificări pe termen mediu şi lung ale comportamentelor, atitudinilor sau abilităţilor populaţiei/personalului medical, în urma implementării activităţilor (de exemplu: adoptarea de către tineri a unor comportamente sexuale lipsite de risc în urma accesării serviciilor VCT)) şi de impact (reflectă modificări ale parametrilor epidemiologici (de exemplu: incidenţă) care indică modificări în evoluţia infecţiei HIV).
Capitolul VIII. Estimarea generală a costurilor
    32. Estimarea costurilor pentru realizarea Programului s-a efectuat în baza determinării costului per serviciu sau per capita, după caz (anexa nr.2 la prezentul Program).

    anexa nr.1

    anexa nr.2