LEGE Nr. 76 din 12.04.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 23-XVIdin 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA

Publicat : 01.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 104-108     art Nr : 366
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 23-XVI din 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,  nr. 54–56, art. 250) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Prezenta lege reglementează raporturile juridice care apar în activitatea de profilaxie şi diminuare a impactului infecţiei HIV/SIDA, garantarea respectării drepturilor persoanelor cu HIV/SIDA prin reducerea numărului de noi cazuri de infectare, prin stoparea creşterii exponenţiale a epidemiei acesteia, prin asigurarea cu asistenţă medicală, socială şi psihologică a persoanelor cu HIV/SIDA şi a membrilor familiilor lor şi prin consolidarea eforturilor de prevenire şi combatere a infecţiei în cauză.”
    2. Articolul 4:
    alineatul (1) se abrogă;
    la alineatul (2), cuvintele „planul naţional de dezvoltare” se substituie cu cuvintele „strategia naţională de dezvoltare, politicile şi programele de sănătate şi educaţie”;
    la alineatul (3), cuvintele „Este obligatorie promovarea implicării sporite” se substituie cu cuvintele „Se va promova implicarea sporită”;
    la alineatul (4), cuvîntul „compasiunea” se substituie cu cuvintele „incluziunea socială efectivă şi sub toate aspectele a persoanelor cu HIV/SIDA”.
    3. La articolul 5 alineatul (2), cuvintele „retard mintal şi cu dizabilităţi fizice” se substituie cu cuvintele „dizabilităţi  mintale şi fizice”.
    4. Articolul 6:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 6. Familia, copiii, tinerii, femeile şi infecţia
                         HIV/SIDA”;
    articolul se completează cu alineatele (6), (7) şi (8) cu următorul cuprins:
    „(6) Pentru a reduce vulnerabilitatea femeilor în faţa infecţiei HIV vor fi implementate, prin programe naţionale şi teritoriale, măsuri de educaţie şi de promovare a egalităţii sexelor.
    (7) Autorităţile administraţiei publice locale, în parteneriat cu societatea civilă, vor include în programele teritoriale de prevenire  şi control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală activităţi de consolidare a liderismului şi participării femeilor infectate/afectate de HIV/SIDA la procesul de luare a deciziilor, precum şi activităţi de asistenţă şi reabilitare a acestora prin dezvoltarea infrastructurii sociale în domeniu.
    (8) Programele educaţionale  vor cuprinde informaţii privind HIV/SIDA, evidenţiind combinaţia dintre factorii biologici şi inechităţile pe criterii de sex care argumentează vulnerabilitatea specifică a femeilor în faţa infecţiei HIV, informaţii ample privind accesul la serviciile de reabilitare, suport şi consiliere şi opţiunile de reducere a pericolului de transmitere a infecţiei HIV prin profilaxia postexpunere pentru victimele violenţei sexuale.”
    5. După  articolul 6 se introduce un nou articol, 61, cu următorul cuprins:
    „Articolul 61. Activităţi de prevenire pentru grupurile
                           vulnerabile
    Guvernul va întreprinde măsuri pentru coordonarea activităţilor de prevenire a infecţiei HIV/SIDA, orientate spre necesităţile grupurilor vulnerabile ale populaţiei, prin implementarea unor programe speciale de reducere a riscului de infectare.”
    6. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Programele de reducere a riscului de infectare cu HIV/SIDA conţin activităţi de educaţie, de prevenire, de conştientizare şi de consultanţă.”
    7. Articolul 13:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Testarea la marcherii HIV se face doar în baza consimţămîntului scris, benevol şi informat al persoanei, cu unele excepţii prevăzute de prezenta lege.”
    alineatul (3) se abrogă;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) În cazul unei persoane lipsite de discernămînt, responsabil de luarea deciziei privind testarea la marcherii HIV este reprezentantul ei legal, cu implicarea maximă, în limita capacităţii de înţelegere, a persoanei vizate.”
    8. Articolul 14:
    la alineatul (2):
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) personalului medical implicat în procesul de tratament şi/sau supraveghere medicală şi epidemiologică a persoanelor testate, cu respectarea garanţiilor de confidenţialitate şi securitate a datelor medicale cu caracter personal conform alin.(6);”
    litera e) se abrogă;
    la alineatul (3), cuvintele „regulilor de prevenire a răspîndirii infecţiei HIV/SIDA” se substituie cu cuvintele „măsurilor de prevenire a răspîndirii infecţiei HIV/SIDA”;
    alineatul (5) se abrogă;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Personalul medical şi instituţiile care, în virtutea obligaţiilor de  serviciu, deţin informaţii privind rezultatele examenelor medicale în ceea ce priveşte infecţia HIV (maladia SIDA) sînt obligate să ofere garanţii de confidenţialitate şi securitate a datelor medicale cu caracter personal. Aceste garanţii trebuie să conţină un set minim de instrucţiuni pentru asigurarea confidenţialităţii şi securităţii informaţiei deţinute de instituţie, care să cuprindă obligatoriu:
    a) argumentarea necesităţii deţinerii informaţiei;
    b) instructajul obligatoriu al angajaţilor în problema asigurării confidenţialităţii informaţiei medicale cu caracter personal şi declaraţii de nedivulgare semnate;
    c) documentaţia privind accesul personalului la informaţia cu caracter personal;
    d) persoana responsabilă de politica asigurării confidenţialităţii şi securităţii informaţiei;
    e) asigurarea notificării instituţiilor cărora le sînt raportate ulterior datele cu caracter personal, atît pe suport de hîrtie cît şi prin procesare automată, asupra obligaţiei de păstrare a secretului medical.
    Instrucţiunile-cadru privind asigurarea confidenţialităţii instituţiei sînt elaborate de Ministerul Sănătăţii.”
    9. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Este interzisă testarea obligatorie la marcherii HIV ca precondiţie pentru angajare, călătorii, acces la serviciile medicale, admiterea într-o instituţie de învăţămînt sau pentru încheierea căsătoriei. Sînt interzise toate formele de testare ascunsă.”
    10. La articolul 22, alineatul (4) se abrogă.
    11. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 24. Interzicerea restricţiilor
    Sînt interzise restricţiile de călătorie, restricţiile la trecerea frontierei, refuzul eliberării permisului de şedere pe motivul statutului HIV pozitiv.”
    12. După articolul 26 se introduce un nou articol, 261, cu următorul cuprins:
    „Articolul 261. Interzicerea oricărei forme de
                             discriminare
    Este interzisă orice formă de discriminare pe motivul statutului HIV pozitiv.”
    13. Articolul 27:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu un nou alineat, (2), cu următorul cuprins:
    „(2) Persoanele cu statut HIV pozitiv au dreptul la repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea drepturilor lor conform legislaţiei în vigoare.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Marian LUPU

    Nr. 76. Chişinău, 12 aprilie 2012